Beşiktaş Gönüllüleri

 

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ HİZMETLERİNE GÖNÜLLÜ KATILIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 
Madde 1 – AMAÇ
Bu yönerge, Beşiktaş İlçesi'ndeki belediye hizmetlerinin yürütülmesine gönüllü katılımın usul ve esaslarını düzenler.

 

Madde 2 – KAPSAM
Bu yönergede; sağlık, eğitim, spor, çevre, park, trafik, itfaiye, afet, kütüphane, kültür, turizm ve sosyal hizmetlerde; yaşlılar, kadınlar, gençler, çocuklar, engelliler, yoksul ve düşkünler gibi insana, çevre ve hayvanlar gibi doğaya yönelik belediye hizmetlerine gönüllü katılmaya ilişkin hususları kapsar.

 

Madde 3 – DAYANAK
Bu yönerge; 3 Temmuz 2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 77. Maddesine ve 09 Ekim 2005 tarihli resmi gazetede yayınlanan “İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği”ne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Madde 4 - TANIMLAR
Bu yönergede geçen;

Genel Kurul                : Gönüllülerin yılda bir yaptığı genel kurulu,
Başkan                       : Beşiktaş Belediye Başkanı’nı,
Gönüllü                       : Belediye hizmetlerine gönüllü olarak katılan bireyi ya da tüzel kişiyi,
Yönetim Kurulu          : 6 kişiden oluşan kurulu,
Proje Kurulları            : Projelerde fiilen görev alan gönüllülerden oluşan kurulları,
Proje Yürütme Kurulu : Her proje gönüllülerinin kendi aralarından seçtiği 3 kişilik kurulu,
Ortak Anlayış Belgesi: Başkan ile Gönüllü arasında imzalanan belgeyi,
Müdürlük                     : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nü ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM Çalışma Alanları, Usul ve Esasları

 

Madde 5 – ÇALIŞMA ALANLARI
Gönüllüler, görev ve sorumluluklarına bağlı olarak; hiçbir maddi çıkar beklemeden iyi niyet esasına dayalı olarak hizmet projeleri kapsamında çalışırlar.
Çalışma konuları;
5.1 Engellilere, çocuklara, kadınlara, gençlere, yaşlılara, yoksullara, kimsesizlere ve düşkünlere yönelik eğitim, kültür, sağlık ve sosyal hizmetleri,
5.2 Kütüphane, tiyatro sinema gibi kültür hizmetleri,
5.3 Bilişim, meslek edinme kursları, kreş ve eğitim merkezleri,
5.4 Park, bahçe, çevre düzenlemeleri ile katı atık gibi çevre kirlenmesinin önlenmesine yönelik kent estetiği hizmetleri,
5.5 Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik hizmetleri,
5.6 Trafik, itfaiye, arama-kurtarma gibi denetim ve acil yardım hizmetleri,
5.7 Tüm yaş gruplarını içine alan her türlü spor hizmetleri,
5.8 Tarihi, kültürel mirasın ve tabiat varlıklarının yaşatılarak korunması hizmetleri ve bunun gibi diğer Belediye hizmetlerine katkı ve destek amaçlı gönüllü çalışmalar yaparlar.

 


Madde 6 – KURULUŞ VE ORGANLAR
Beşiktaş Kent Gönüllüleri örgütlenmesinin organları şunlardır:

a. Genel Kurul
Genel Kurul, Beşiktaş Belediyesi Gönüllülerinin katılımı ile oluşur. Genel Kurul her yıl Eylül ayında tüm gönüllülere yapılacak çağrıyla toplanır. Başkan ya da görevlendireceği üç kişi genel kurulu yönetir. Genel Kurul istişare mahiyetindedir.
Genel Kurul
a.1 Bir önceki dönem gönüllü çalışmalarını görüşür.
a.2 Yeni çalışma dönemi projelerini görüşür,
a.3 Seçilen projelere bağlı olarak istişari görüşme yapar.
b.Yönetim Kurulu
Başkan ile başkanın atadığı 6 kişiden oluşur. Kararlar 2/3 çoğunlukla alınır. Yönetim Kurulu 15 günde bir olağan toplanır. İhtiyaç üzerine daha erken olağanüstü toplantılar başkanın çağırısıyla gerçekleşir. Yönetim Kurulu kendi arasında iş bölümü yapar.

Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:

b.1 Gönüllüler tarafından yazılı olarak sunulan projeleri değerlendirir,
b.2 Proje Kurulları oluşturur,
b.3 Proje çalışmaları ve işleyişleriyle ilgili Proje Yürütme Kurullarıyla toplantılar yapar,
b.4 Kurumsal işbirliklerini belirler,
b.5 Gönüllü çalışmalarını duyurur,
b.6 Gönüllü başvurularını kabul eder,
b.7 Gönüllü ilişkisini sonlandırır,
b.8 Gönüllü sayısının artırılmasıyla ilgili çalışma yapar, kampanyalar düzenler,
b.9 Genel Kurulu düzenler,
b.10 Yıllık Çalışma Raporu hazırlar ve Genel Kurula sunar,
b.11 Bir sonraki dönem Gönüllü Projeleri’ni Genel Kurula sunar
b.12 Oluşturduğu Proje Kurullarının, Proje Yürütme Kurulllarını seçmesi için gerekli toplantıları düzenler, 
b.13 Alınan kararları Karar Defteri’ne işler,
b.14 Üye Kayıt Defteri tutar

c. Proje Yürütme Kurulları
Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş Proje Kurulları, o projede çalışmak isteyen gönüllülerden oluşur. Proje Kurulları, kendi içinde oy çokluğuyla Proje Yöneticisi, Yardımcısı ve Sekreter’den oluşan Proje Yürütme Kurulunu seçerler.
Proje Yöneticisi tarafından yapılacak çağrı üzerine toplanan Proje Yürütme Kurulunun görevleri şunlardır;

c.1 Proje İş Planını hazırlamak,
c.2 Gönüllüler arasında görev paylaşımını ve eşgüdümü sağlamak,
c.3 Yönetim Kurulu ile ilişkileri yürütmek,
c.4 Proje ile ilgili raporları hazırlamak ve Yönetim Kurulu’na sunmak

 


Madde 7 – ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI
7.1 Gönüllü Projeleri, yasal mevzuat gerektirdiği taktirde, Yönetim Kurulu’nun teklifi, ilgili müdürlük ve Belediye Başkanı’nın onayıyla Belediye Meclisi’ne sunulur.
7.2 Onayı alınmış ve devam eden projeler, proje bazında isteğe bağlı olarak, asgari üç
gönüllü tarafından yürütülür. Proje Yürütme Kurulları iş planlarını Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunar.
7.3 Çalışma takvimi; her yıl Eylül ayında proje tekliflerinin alındığı Genel Kurul ile başlar,
7.4 Beşiktaş Belediyesi, gerekli gördüğü takdirde, Gönüllülere çalışma alanlarına göre kıyafet, araç, gereç, mekân, ulaşım ve eleman sağlayabilir.
7.5 Gönüllülerin çalışacağı alan, Kent Konseyi’nin oluşturduğu çalışma alanları içinde ise, bu çalışma kent konseyi çalışmaları ile birlikte değerlendirilir.
7.6 Başarı ile sonuçlandırılan projelerin ardından, o projede yer alan gönüllülere teşekkür belgesi verilebilir.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gönüllülerde Aranacak Özellikler, Ortak Çalışma ve
Kimlik Kartları

 
Madde 8 – GÖNÜLLÜLERDE ARANACAK ÖZELLİKLER
Gönüllülerde aşağıdaki özellikler aranır.
8.1 Reşit olması,
8.2 Tüzel kişiler için yetkili organlarından karar alınmış olması,
8.3 Sivil toplum kuruluşları için ilgili konuda faaliyette bulunuyor olması,
8.4 Çalışma alanlarına bağlı olarak, gerektiğinde yetkili sağlık kuruluşlarından sağlık raporunun alınmış bulunması,
8.5 Yabancı uyruklu gönüllüler için 4817 sayılı yasa ve yönetmeliklerine aykırı olmamak kaydıyla Kaymakamlığa bildirilmiş olması,
8.6 Beşiktaş Kentinde yerleşik olması veya Beşiktaş Kentinde yürütülmekte olan faaliyetlerde çalışma isteğinin olması,
8.7 Bir form dilekçe, 2 adet fotoğraf ve geçerli kimlik belgesinin fotokopisi ile başvuru yapması,

 

Madde 9 – ORTAK ÇALIŞMA ve İŞBİRLİĞİ
Beşiktaş Belediyesi; işbu yönerge amaç ve kapsamında Belediye Kanunu’na uygun olarak yapacağı protokol çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar, meslek odaları ve diğer yerel yönetim birimleri ile ortak çalışma ve işbirliği yapabilir.

 

Madde 10 – KİMLİK KARTLARI
Gönüllülere;
Ek-1 de şekil ve şartları belirlenmiş ve Beşiktaş Belediyesi Başkanı’nca ya da yetki verdiği birim amirince imzalanmış resimli Gönüllü Kimlik Kartı, Ek-2 de belirtilen Taahhütname karşılığı verilir. Kimlik kartlarında, Gönüllünün adı, soyadı, çalışma alanı, kan grubu, T.C. Kimlik Numarası yazılır ve Beşiktaş Belediyesi Başkanı’nca ya da yetki verdiği birim amirince onaylanır. Bilgilerde değişiklik oldukça keyfiyet, kimlik kartlarına işlenir. Gönüllüler çalışma sürelerince Kimlik Kartlarını üzerlerinde bulundururlar. Gönüllü katkısı sona erenlerin veya Yönetim Kurulu’nca sona erdirilenlerin kimlik kartları veren makamca geri alınır. Gönüllü Kimlik Kartlarının kimlere verileceği, Yönetim Kurulu’nca belirlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

 

Madde 11 – SORUMLULUK

Gönüllülerin katılımı ile yapılan hizmetlerden doğan sorumluluk, Beşiktaş Belediyesi’ne aittir. Bu sorumluluğun kapsamı ile ilgili detaylar Belediye ile Gönüllüler arasında yapılacak Ek – 3 teki protokol çerçevesinde düzenlenir.
Protokol kapsamındaki çalışma alanları ile ilgili tedbirler, Belediye tarafından alınır.

 

Madde 12 – GÖNÜLLÜLERİN UYUMU VE EĞİTİMİ
Gönüllüler gerekli görülen alanlarda detayları Belediyece belirlenecek uyum ve yeterlilik eğitimine tabi tutulurlar.

 

Madde 13 – GÖNÜLLÜLÜĞÜN SONA ERMESİ

Gönüllüğün sona ermesi;
13.1 Gönüllünün isteğe bağlı olarak,
13.2  Gönüllünün yönetmeliğe ve Ortak Anlayış Belgesi’ne uygun usul esaslara aykırı davranış ve tutumları nedeniyle Yönetim Kurulu’nun kararıyla gerçekleşir ve Gönüllü Kimlik Kartı geri alınır.

 

Madde 14- SEKRETERYA HİZMETLERİ
Gönüllüler tarafından yapılacak hizmetleri izleyip, sonuçlarını takip etmek, eğitimlerini yürütmek ve gerekli kayıtları tutmak üzere Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevlendirilmiştir.

 

Madde 15 – YÖNERGE
Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde il özel idaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği hükümlerine bakılar.

 

Madde 16 – EKLER
Ek -1 – Gönüllü Kimlik Kartı Örneği,
Ek – 2 – Gönüllü Kimlik Kartı Taahhütname Örneği,
Ek – 3 – Protokol / Ortak Anlayış Belgesi Örneği,
Ek – 4 – Başvuru Dilekçe Formu örneği.

 

Madde 17 – YÜRÜRLÜK
Bu yönerge, Beşiktaş Belediye Meclisi’nce onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Madde 18 – YÜRÜTME
Bu yönergeyi Beşiktaş Belediye Başkanı ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yürütür 

 

Gönüllü Kimlik Kartı Taahhütname Örneği

Protokol / Ortak Anlayış Belgesi Örneği

Başvuru Dilekçe Formu Örneği

 

 

Bilgi ve İletişim İçin: bbhgyk@besiktas.bel.tr