Kentsel Tasarım Şefliği
1. İlçemizde kent mobilyalarına uygun norm ve standartlar çerçevesinde bir kent kimliği kazandırmak.
2. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerin münferit ya da reklamcılık mesleği ile iştigal eden reklam firmalarının (büfeler, ATM cihazları, trafik işaret ve yön levhaları, ilan ve reklam panoları, billboardlar, raketler, ışıklı ışıksız panolar, çeşmeler, adres kodlanması sistemleri) kentsel tasarım elemanlarının İlçemiz hüküm ve tasarrufunda olmak üzere muhtelif cadde ve sokaklara konulması talebine ilişkin müracaatlarını incelemek, şekil, konum ve ölçülerini belirlemek, değerlendirmek, proje yapmak ve yaptırmak.
3. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.07.2014 tarih ve 1156 sayılı kararı ile kabul edilen “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Reklam İlan ve Tanıtım Yönetmeliği” kapsamında Belediyemiz hüküm ve tasarrufları altında olan alanlar içerisinde, reklam ilan ve tanıtım amacıyla konulan panoların, tanıtıcı levhalarının ve benzerlerinin yol açtığı görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak.
4. Reklam asma ve ticari tabelaların kullanımını düzenlemek için Belediyemizce yapılacak çalışmaları yürütmek
5. Görev alanıyla ilgili her türlü araştırma ve geliştirme işlerinin yapılması veya yaptırılması.
6. Görev alanı ile ilgili dokümanların yazılı ve basılı yayın haline getirilmesi ve arşivlenmesi
7. Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevlerin yapılması.
8. Belediyemizin özel mülkiyetinde bulunan gayrimenkul ve arsalar ile Belediyemiz hüküm e tasarrufu altında olan, meydanlar, cadde, sokak, kamu ve özel mülklere konulacak her türlü ilan ve reklam panoları, megaboard, billboard, ışıklı-ışıksız pano, elektrik, elektronik ve bilgisayar sistemi ile çalışan ilan ve reklamlar ile ilgili talepleri incelemek, şekil, konum ve ölçülerini belirlemek, değerlendirmek, bu ilan ve reklamın konulup konulmayacağı hususunda olumlu veya olumsuz onay vermek. Belediye Meclisince belirlenen “İlan Asma Tahsis ve Bakım Ücret Tarifesi” doğrultusunda İlan ve reklamın yapılacağı yerler hakkında ilan ve reklamın yapılıp yapılmayacağına dair karar ve onay vermek.
9. Hizmet alımı, Danışmanlık ile ilgili ihale ve kontrollük hizmetlerini yapmak ve yaptırmak. Kent estetiğini bozan, görüntü kirliliğine neden olan tüm olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla ile Zabıta Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlamak.