Harita Şefliği

 
 
İmar planlarının hazırlanması için gerekli Halihazır haritaları yapar veya yaptırır.

Halihazır haritaların sayısal ortamda ve zeminde revize edilmesini gerçekleştirir.

Revize edilen bilgiler ile Belediyemizde kullanılmakta olan Coğrafi Bilgi Sistemini güncelleştirir.
 
 
Halihazır, Topoğrafik, Topoğrafik Kadastral ve Kadastral Harita gereksinimlerini karşılar.

3290-3366 sayılı yasalar çerçevesinde ıslah imar planları yaptırır ve söz konusu planlar ile gerekli durumlarda 3194 sayılı İmar Yasasının 18. maddesi doğrultusunda arazi ve arsa düzenlemesi yapar.

Düzenleme kapsamında kalan parsellerden; yol, yeşil alan, çocuk bahçesi, trafo yeri, sosyal donatı alanları gibi gereksinimleri karşılamak amacı ile “Düzenleme Ortaklık Payı” oranındaki miktarları düşerek anılan kamu alanlarını Belediyeye kazandırır.

4916 sayılı yasayla değişik 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması hakkında kanunu uygular.

Onanan veya tadilat gören imar planlarının askı işlemlerini gerçekleştirir.

Beşiktaş Belediyesi özel mülkiyetindeki taşınmaz mallar ile ilgili her türlü işlemi yerine getirir.

İmar planına göre kamulaştırılması gereken taşınmazlar için 2942 sayılı yasayı uygular.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 775 Sayılı Yasa’ya göre tahsis edilmiş taşınmazların işlemlerini yürütür.

Zeminde her türlü plan aplikasyonlarını uygular.

İmar planı gereği ifraz, tevhit, yola terk, yeşile terk işlemlerini yapar ve sonrasında bu değişikliklere ilişkin harita revizyonunu gerçekleştirir.

Yol ve yeşil alandan Beşiktaş Belediyesi adına ihdas edilen yerlerin İ.K’nun 3194/17. maddesi gereği satışını yapar.

İnşaat İstikamet, Kot-Kesit Rölevesi ve Encümene Teklif Belgesi düzenler.

Yapılan ve yapılmakta olan yapılara Kontur Gabari tespiti yapar.

Yeni bir mahalle kurulması veya kaldırılması ile ilgili her türlü işlemi mevzuata uygun yerine getirir.

Sokak ve caddelere isim verilme, binalara kapı numarası verilme işlemlerini yapar; Sokak yönlendirme direkleri ve sokak tabelalarının zeminde monte edilmesi, taşınmazların kapı numaralarının güncel tutulmasını sağlar.

Yeni açılacak yollara gerektiğinde ,hafriyat sonrasında topoğrafik harita oluşturur ve söz konusu haritadan alınan boy ve en kesitleri ile hafriyat hesapları yapılır.

İmar yollarına ya da plan uygulaması gereği var olan imar yollarına yol profili hazırlar, kırmızı kotları belirler, onaylar ve onaylanmış yeni inşa edilecek yolların aplikasyonlarını yapar.

Taşınmazlardaki kadastral sınır değişikliklerinin hazırlar ve gerekli encümen kararları alındıktan sonra tescil işlemleri için Kadastro Müdürlüğüne sunar.

İlçemiz rehber haritasını hazırlar rehber bilgilerinin güncellenerek dönem dönem basılmasını sağlar.

Üniversitelerin değişik bölümlerinde okuyan öğrencilere teknik danışmanlık yapar,gerekli materyalleri ücretsiz sağlar.
 
 

 
Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ait Ücret Tarifesini görüntülemek için tıklayınız.
 
 
KOT KESİT BELGESİNİN HAZIRLANMASI
İmar parselinde yapılacak binanın projeye altlık olmak üzere verilen vaziyet planına göre cephe aldığı yol ile yükseklik konumunu belirleyen belgedir.

İSTENİLEN EVRAKLAR
1-Dilekçe (örnek)
2-İmar durumu (Aslı)
3-Tapu (Aslı)
4-Çap (Aslı)
5-Vaziyet planı (Emsal imar verilen bölgelerde)

ÖRNEK DİLEKÇE

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
Beşiktaş ilçesi …………….Mahallesi ….pafta….ada….parsel sayılı yere ait kot kesit rölevesinin hazırlanarak verilmesini arz ederim.
İsim :
Adres :
Mail :
Muhatap No :

EKLER
1-Dilekçe(örnek)
2-İmar durumu
3-Tapu
4-Çap
5-Vaziyet planı(Emsal imar verilen bölgelerde

İSTİKAMET RÖLEVESİNİN HAZIRLANMASI
Kadastro parseli (çap) üzerine imar istikametinin işlenerek projeye altlık olmak üzere hazırlanan belgedir.

İSTENİLEN EVRAKLAR
1-Dilekçe (örnek)
2-İmar durumu (Aslı)
3-Tapu (Aslı)
4-Çap (Aslı)
5-Röperli kroki (Aslı)
6-Vaziyet planı (Emsal imar verilen bölgelerde)


ÖRNEK DİLEKÇE

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
Beşiktaş ilçesi …………….Mahallesi ….pafta….ada….parsel sayılı yere ait inşaat rölevesinin hazırlanarak verilmesini arz ederim.
İsim :
Adres :
Mail :
Muhatap No :

EKLER
1-Dilekçe(örnek)
2-İmar durumu
3-Tapu
4-Çap
5-Vaziyet planı(Emsal imar verilen bölgelerde


KONTUR GABARİ TESPİTİ
Kot kesit ve inşaat istikamet rölevesinde belirtilen yapılanma bilgilerine ek olarak parsel içindeki mevcut yapıların ölçülerek kesitinin çizildiği belgedir.

İSTENİLEN EVRAKLAR
1-Dilekçe veya resmi yazı (örnek)
2-İmar durumu (Aslı)
3-Tapu (Aslı)
4-Çap (Aslı)
5-Onaylı mimari proje (varsa)

ÖRNEK DİLEKÇE

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

Beşiktaş ilçesi …………….Mahallesi ….pafta….ada….parsel sayılı yere ait kontur gabari tespitinin hazırlanarak verilmesini arz ederim.

İsim :
Adres :
Mail :
Muhatap No :

EKLER
1-Dilekçe (örnek)
2-İmar durumu
3-Tapu
4-Çap
5-Onaylı mimari proje(varsa)

FORMLAR VE DİLEKÇELER

İnşaat İstikamet Rölevesi Kot Kesit
   
Yol Projesi Numarataj
 
YOL VE YEŞİL ALANDAN İHDAS ,TEVHİT,İFRAZ,YOLA,YEŞİLE TERK İŞLEMLERİ

Encümene Teklif Belgesinin Hazırlanması
İmar planına uygun olarak hazırlanan İnşaat istikamet rölevesinde belirtilen yola terk,yeşile terk,yoldan,yeşilden satın alma,ifraz,tevhit gibi imar uygulamalarının ,serbest harita mühendisince hazırlanan değişiklik folyesinin ilgili kadastro müdürlüğünce onaylandıktan sonra Harita Müdürlüğünce Belediye Encümeni’ne sunulmak üzere İmar Müdürlüğüne gönderilir.İşlem Belediye Encümeni’nin onayı ve tapuya tescil sonucu kesinleşir.

İşlem sırası
• İnşaat istikamet rölevesine göre tevhid, ihdas, yola terk, yeşile terk işlemleri için serbest Harita Mühendislerince folye hazırlanarak Kadastro Müdürlüğüne onaylatılır.
• Kadastro Müdürlüğünce onaylanan folye, Harita Müdürlüğünce çizilerek Encümene sunulmak üzere İmar ve Planlama Müdürlüğüne gönderilir.
• İmar ve Planlama Müdürlüğünce onaylanan Encümene Teklif Belgesi Encümene sunulur. Encümence karar alınarak, Encümen Kararı Belediye Başkanı tarafından imzalanarak bir üst yazı ile Kadastro Müdürlüğüne gönderilir.
• Serbest Harita Mühendislerince beyanname doldurularak, Kadastro Müdürlüğüne onaylatıldıktan sonra tescil işlemi için Tapu Müdürlüğüne gönderilir. Değişiklik konusuna göre Kadastro Müdürlüğü elemanlarınca pafta, Ozalit ve klasörüne işlenir.
• Yapılan işlemden sonra yeni tapu ve çap alınır. Belediyeye değişiklik yazısı yazılır.
• Harita Müdürlüğü teknik elemanlarınca değişiklik işlemi paftasına işlenir.

ADA REVİZYONU
Ada bazında yerinde mevcut bina,ağaç vb.tesislerin tespit edilip kadastral paftaya işlenmesidir.

AĞAÇ REVİZYONU
Röperli krokiye göre mevcut ağaçların yerinde ölçülüp uygun ölçekte çizilmesi ile elde edilen ölçekli belgedir.

YOL PROJESİ
Açılmamış imar yollarının arazi kotlarıyla (siyah kotlarla) profilinin çıkarılarak,eğime göre açılacak yolun üst kotlarının (kırmızı kotlarının)belirlenmesi ve projeye bağlanması işlemidir.

PLANKOTE
Parsel bazında ya da belirli bir alan üzerinde sabit bir noktaya bağlanarak ya da itibari olarak belirli aralıklarla arazi kotlarını alıp, üzerindeki mevcut ağaç, bina vb. tesislerin tersim edilerek belirli ölçekte çizilip hazırlanmasıdır.
 

İLERİ>>