Afet Araştırma-Geliştirme İşleri

 
Deprem öncesi ve sonrası afet araştırma, eğitim ve koordinasyon çalışmalarını yürütür. 
 
 
Yeni dönemde Afet Araştırma Geliştirme olarak yapılması tasarlanan başlıklar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

1) İlçemiz hudutları içerisinde mevcut yapılar ile yeni yapılacak yapılara yönelik beton, zemin ve demir donatılarına yönelik inceleme ve tetkiklerin yapılabilmesi amacı ile laboratuar kurulması gerekmektedir

2) İlçemizdeki eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerimizin deprem bilinçlerini artırabilmek amacı ile teorik ve görsel olarak eğitim verilmesi, deprem konusunda bilinçli bir neslin yaratılmasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

3) Araştırma Geliştirme ve Planlama birimi olarak İlçe hudutlarımızda düşünce bazında fikirler üreterek, projeler geliştirmek, üretilen projelerin hayata geçirilebilmesi için gerekli ön fizibilite raporlarının hazırlanması arz, talep dengelerinin belirlenmesi çalışmaları amaçlanmaktadır. Belediyemiz içinden veya dışından gerekli kişi ve kurumlardan yararlanarak toplanacak bilgi ve belgeleri değerlendirmek, yeni projeler olarak detaylandırmak, istatistik verileri toplamak, gerekirse anket düzenlemek yolu ile öncelik durumlarını belirlemek görevlerini yürütmektir. Bu fikir ve projeleri bir dosya haline getirerek, yeni bütçe ve yatırım planlamaları için Başkanlık Makamının bilgilerine arz edilecek hale getirmektir.

4) Büyükşehir ve diğer altyapı kurumları ile yeni yatırımlar için koordinasyon sağlamak, yatırımcı kuruluşların ilçemizde yapacakları yatırımlarda koordinasyon sağlayarak daha sağlıklı ve koordineli yatırım yapılmasına katkıda bulunmaktır.

5) Olası doğal afetlere karşı mal ve can güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirleri almaktır.

6)Afet halinde arama, tarama ve kurtarma çalışmalarını yürütmek; bunun için ekipler kurmak, kurdurmak, eğitimlerini sağlanmak ve araç gereç teminini sağlamaktır.

7)Barınma gereksinmelerinin karşılanması için kapalı ve açık alanların oluşturulmasına yönelik çalışmaları yapmaktır.

8)İletişim sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmaktır.

9)Ulaşım konusunda yetkili birim ve kuruluşlarla bağlantılı çalışılması, yasaların belediyelere yüklediği görevler yanında deprem veya diğer afet hallerinde ulaşımın hızlı ve sağlıklı yapılmasının sağlanması yönünde ilgili birimlerle koordine sağlamaktır.

10)Büyükşehir Belediyesi Kurum ve Kuruluşları ve diğer yatırımcı kuruluşlar ile alt yapı, üst yapı, deprem, afet gibi konularla ilgili olarak ortak çalışmalar yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak ve koordinasyonu sağlamaktır.

11)İlçe sınırları içinde, alt yapı, üst yapı konularında fikirler ve bu fikirlere yönelik projeler üretmek.Üretilen projelerle ilgili ön çalışmalar yapmak, olabilirlik durumlarını belirleyerek tüm bu çalışmaları Başkanlık makamına sunmaktır.

12)İlçe sınırları içerisinde tüm jeolojik ve jeomorfolojik haritaların makro düzeyde yapılmasını sağlamak. Mikro düzeyde zemin etütleri yapmak veya yapılan etütleri incelemektir.

13)Zemin ve deprem incelemelerine ilişkin standartların oluşturulması yönünde çalışmalar yapmak, bu konuda diğer birim ve kuruluşlarla iletişim sağlamaktır.

14)Kent alanlarını tarayarak mevcut yapıların depreme karşı durumlarını belirlemek, durumlarına göre koruma ve güçlendirme için katkı sağlamaktır.

15) Afet Yönetim Merkezini teknik donanımı ile her türlü afete karşı hazır bulundurulmasını sağlamak.