İmar ve Şehircilik Müdürlüğü


 

Bölgemizi çağdaş insanların yaşam alanı yapmak. Ekonomik ve sosyal yaşamın odaklaştığı alanları, mekanları geliştirmek. Eski eser yapıların ihya edilmesini sağlamak.

1- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5393 sayılı kanunlara göre, Beşiktaş ilçesinin tatbikat imar planlarını yapıp uygulayan mer’i imar mevzuatına göre hizmet veren bir kuruluştur.

2- Belediyemiz hudutları dahilinde Boğaziçi İmar müdürlüğünün yetki ve sorumluluk alanındaki 2960 sayılı Boğaziçi kapsamında kalan öngörünüm alanı dışındaki etkilenme ve geri görünüm alanları ile 3194 sayılı İmar Kanunu Uygulama alanı olan Beşiktaş Ortaköy bölgesinde İmar faaliyetlerini sürdürmektedir. Yasaların vermiş olduğu yetki ve kapsamında vatandaşa hızlı ve sağlıklı hizmet vermek

3- 3194 sayılı İmar Kanunu, 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve bu kanunlara göre yayınlanmış Yönetmelikler doğrultusunda görevini sürdürmektedir.

4- Şehircilik Bürosu sorumluluğunda, İlçemiz hudutlarında 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını, Tadillerini hazırlar. İmar durumu tanzim eder.

5- Proje Tasdik Birimi; Belediyemize sunulan yapılara ait projelerin mer’i mevzuatı açısından incelenerek proje onayını yapar.Bu bölümde tesisat, statik, zemin projeleri de onaylanarak, ruhsat verilmek üzere yapı denetim birimine göndedir.

6- Yapı Denetim Bürosu sorumluluğunda; Belediyemiz hudutları dahilinde yapılmakta olan inşaatların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılması konusunda sürekli olarak bölge denetimleri yaparak proje hilafı yapıların anında müdahale, vatandaş şikayet
Dilekçeleri, konusuna göre değerlendirilmesi, gerektiğinde yerinde inceleme yapılması; sonucunda bilgi verilmesi ile ilgili çok sayıda işlem yapılmaktadır. Mevcut binalarda basit onarım, dahili tadilat ve ilave inşaat faaliyetlerini takip ederek gerekli müdahaleyi yapmaktadır.
İskan müracaatlarını, onaylı projesine göre mahallinde kontrol ederek sonuçlandırır.İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı


İmar ve şehircilik Müdürlüğü Belediye Hizmet Binası içindedir. İkinci katta müdür ofisi olup, üç adette sorumlu ofisi bulunmaktadır. Şehircilik, Proje Tasdik, Yapı Denetimi ve İmar Kalemi Birimlerinden oluşmaktadır.

2- Örgüt Yapısı

Müdürlük Yapısı, Tablo 1’de yer almaktadır.

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Belediye Kent Bilgi Sistemi. Renkli renksiz yazıcılar, faks makinaları kullanılmaktadır.

4- İnsan Kaynakları

Müdürlüğümüz İdari ve teknik personel unvanları ve görevleri ekteki tablo 2’de belirtilmiştir.

5- Sunulan Hizmetler:

a- Yürürlükteki Kanun. Yönetmelik, bildiri ve kararlara göre yapılması gereken İmar ve Şehircilik uygulamalarını yürütmekle görevlidir.
b- Birim çalışanlarının disiplin amiridir.
c- Kanunların kendisine verdiği görevleri yapar, yetkilerini kullanır.
d- Amirlerin vermiş olduğu diğer görevleri yapar.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Müdürlüğümüz Başkan’a ve Başkan Yardımcısına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Mülkiye Baş Müfettişleri, Sayıştay Denetçileri, Teftiş Heyeti ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır.

Diğer Hususlar

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A- Amaç ve Hedefler


Yasalar kapsamında vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek için eski yıllardan beri süregelen bürokrasi işlemlerin azaltılması.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

İlçemize ait imar planlarının yürürlüğe girerek uygulamaya geçilmesi ayrıca sit alanında kalan bölgelerimizin koruma amaçlı imar planlarının yapılarak uygulamaya geçilmesi ve mail-i inhidam durumunda ki ahşap yapıların yasalar çerçevesinde tehlikeli durumlarının ortadan kaldırılması çalışmalarının tamamlanması durumunda Müdürlüğümüzün hizmete yönelik çalışmaları artarak daha verimli hale gelecektir.

C- Diğer Hususlar
 
 

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

Bütçe uygulamaları Bütçe Gider Kesim Hesap Cetveli tablo 3’te sunulmuştur.

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
2010 yılı ödenek 1.450.500.00 TL. olarak ödenek tahmin edilmiştir. 2010 yılı içinde 1.352.215.42 TL. bütçe gideri gerçekleşmiştir.

3- Mali Denetim Sonuçları
2010 yılı içinde iç ve dış denetim yapılmamıştır.

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

1-ŞEHİRCİLİK- PROJE TASDİK BÜROSU


Şehircilik Bürosu sorumluluğunda imar durumu tanzim eder, ruhsat almak üzere Belediyemize sunulan projelerin mer’i imar mevzuatı açısından incelenerek proje onayını yapar ve ruhsat verilmek üzere yapı denetim bürosuna gönderilir.

2- YAPI DENETİM VE İSKAN BÜROSU

Yapı Denetim Bürosu sorumluluğunda, Belediyemiz hudutları dahilinde yapılmakta olan inşaatların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılması konusunda sürekli olarak bölge denetimleri yaparak proje hilafı yapılanların anında müdahale etmek suretiyle uygun hale gelmesini sağlamaktadır.
Vatandaş şikayet dilekçelerinin konusuna göre değerlendirilmesi, gerektiğinde yerinde inceleme yapılması; sonucundan bilgi verilmesi ile ilgili çok sayıda işlem yapılmaktadır.
Mevcut binalarda basit onarım, dahili tadilat ve ilave inşaat faaliyetlerini takip ederek gerekli müdahaleyi yapmaktadır.
İskan müracaatlarını, onaylı projesine göre mahallinde kontrol ederek sonuçlandırır.

ŞEHİRCİLİK BİRİMİ FAALİYETLERİ
Şehircilik çalışmalarında 2010 yılı Meclis dönemindeki plan tadilleri;

1- Ortaköy Mahallesi, 41/1 pafta, 52 ada, 103 parsel: yeşil alan ayrılması.
2- Ortaköy Mahallesi, 23 pafta, 44 ada, 82 parsel: ifraz hattı değişikliği.
3- Balmumcu Mahallesi, 42 pafta, 637 ada, 239 parsel Plan notu değişikliği.
4- Dikilitaş Mahallesi, 56 pafta, 7 ada, 76 ve 69 parsellerin fonksiyon ayrım çizgisinin düzenlenmesi.
5- Abbasağa Mahallesi, 47 pafta, 350 ada, 26 parsel: ifraz hattı çizilmesi.
6- Dikilitaş Mahallesi, 56 pafta, 7 ada, 69 parsel: fonksiyonun kısmen Akaryakıt alanına alınması.

YAPI DENETİM FAALİYETLERİ

1- Gayrettepe Mahallesi, Cemil Aslan Güder Sokak, 59 pafta, 471 ada, 9 parsel sayılı yerdeki Şahinler Apt. bünyesindeki Ertan Kasap; faaliyet gösterdiği bodrum ve Zemin katında tespit edilen imara aykırı kısımlar yıkıldı.
2- Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı, 59 pafta, 32 ada, 28 parseldeki Günaydın Apartmanın zemin katındaki ilave kısım yıkımı için 28.12.2010 tarihinde gidildiğinde ilgililerinin T.C. İst.3.İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararını ibrazı üzerine ertelendi.
3- Gayrettepe Mahallesi, Elifoğlu Sokak, 60 pafta, 1083 ada, 46 parsel sayılı yerdeki binada imara aykırı kısımlar için 25.11.2010 günü yıkım gerçekleştirildi.
4- Gayrettepe Mahallesi, Gönenoğlu Sokak, 59 pafta, 1398 ada, 47 parseldeki binanın imara aykırılıkları ilgililerince değiştirilerek uygun hale getirilmiştir.
5- Ortaköy Mahallesi, Reşatağa Sokak, 26 pafta, 1216 ada, 39 parsel sayılı yerde bulunan binanın çatısı yıkılarak normal eğiminde yaptırıldı.
6- Ortaköy Mahallesi, Dereboyu Caddesi, 22 pafta, 43 ada, 51 parsel sayılı yerde bulunan baz istasyonu yıkıldı.
7- Ortaköy Mahallesi, Üçyıldız Sokak, 25 pafta, 63 ada, 5 parsel sayılı yerde bulunan ilave yıkıldı.
8- Nispetiye Mahallesi, Bilgin Sokak, 39 pafta, 389 ada, 14 parsel, sayılı yerde bulunan sundurma yıktırıldı.
9- Balmumcu Mahallesi, Itri Sokak, 42 pafta, 462 ada, 5 parselde yapılmak istenilen kış bahçesi söküldü.
10- Balmumcu Mahallesi, Itri sokakta bulunan reklam panosu bahçesi söküldü.
11- Ortaköy Mahallesi, Şıracı Sokak, 27 pafta, 33 ada, 15 parsel, 9 kapı sayılı yerdeki yıkılan yapı ilgililerine ördürüldü.
12- Nispetiye Mahallesi, Başlık Sokak, 39 Pafta, 388 Ada, 14 Parsel sayılı yerde inşaat ile alakalı çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çalışmalar yapıldı.
13- Mecidiye Mahallesi, Tarçın Sokak, 31 pafta, 226 ada, 16 parsel sayılı yerdeki tehlike arz eden bina ile alakalı gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır.
14- Ulus Mahallesi, Öztopuz Caddesi, 78 pafta, 1047 ada, 8 parsel sayılı yerdeki demir platform söktürülmüştür.
15- Ulus Mahallesi, Adnan Saygun Caddesi, 40 pafta, 52 ada, 83 parsel sayılı yerdeki ilave yapılan mahal yıkılarak kullanılmaz hale getirildi.
16- Ortaköy Mahallesi, Cudi Efendi Sokak, 23 pafta, 44 ada, 86 parsel, 18 kapı, 10 no’lu yerdeki terasın kapatılmasına yönelik imalatlar yapı ilgilisine söktürüldü.
17- Muhtelif tadilat şikayetleri ile ilgilenildi.
18- Beşiktaş İlçesi, Etiler Mahallesi, Tuğcular Sokak, 12 pafta, 644 ada, 94 parselde yapılmak istenen kaçak ilaveye konstrüksiyon sırasında müdahale edilmiş ve ilgililerine yapılan uyarılar sonucu ilgililerince sökülmesi sağlanmıştır.
19- Beşiktaş İlçesi, Etiler Mahallesi, Tuğcular Sokak, 12 pafta, 644 ada, 83 parseldeki mevcut tek katlı binanın çatısının sökülerek yükseltildiğinin görülmesi üzerine müdahale edilmiş ve ilgililerine yapılan uyarılar sonucu ilgililerince sökülmesi sağlanmıştır.
20- Beşiktaş İlçesi, Levent Mahallesi, Cömert Sokak, 22 pafta, 981 ada, 635 parsel sayılı yerdeki binanın arka bahçesinde çelik konstrüksiyondan yapılmak istenen ilaveye müdahale edilmiş ve ilgililerine yapılan uyarılar sonucu ilgililerince sökülmesi sağlanmıştır.
21- Beşiktaş İlçesi, Etiler Mahallesi, 67 pafta, 147 ada, 2 parsel sayılı yerde oto yıkama, manav, depo olarak kullanılmak üzere sundurma şeklinde ilave yapıldığı görülmüş ve yasal işlemler yapılarak bahse konu yer yıkım programına alınmış yıkım günü tüm ilaveler yıkılmıştır.
22- Beşiktaş İlçesi, Kültür Mahallesi, Sekbanlar Sokak, 76 pafta, 1379 ada, 7 parsel sayılı yerdeki binanın bahçesinde yapılmak istenen çelik konstrüksiyon çadır sistemine müdahale edilmiş ve ilgililerine yapılan uyarılar sonucu ilgililerince sökülmesi sağlanmıştır.
23- Beşiktaş İlçesi, Levent Mahallesi, İris Sokak, 16/19 pafta, 218 ada 1 parsel sayılı yerdeki binanın arka bahçesine yapılan tek katlı ilaveye yasal işlemler yapılmış ve yıkım programına alınarak yıkım günü yıkılmıştır.
24- Beşiktaş İlçesi, Konaklar Mahallesi, Selvili Sokak, 29 pafta, 1000 ada, 645 parsel sayılı yerdeki binanın arka bahçesinde yapılan ilaveler yıkım programına alınmış ve yıkım günü tüm ilaveler yıkılmıştır.

2010 YILI FAALİYETLERİ
1- 6 adet plan tadili
2- 139 adet imar durumu
3- 69 adet makine, elektrik, doğalgaz, ısı yalıtım projesi tasdik edildi
4- 62 adet ısı yalıtım kontrol edildi
5- 137 adet inşaat ruhsatı tanzim edildi
6- 87 adet yapı kullanma belgesi verildi
7- 48 adet yıkım ruhsatı verildi
8- 11 adet iskele belgesi verildi
9- 3194/32-42 İmar Kanununa göre 28 adet yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 9 adetinde kusurlar giderildi.
10- 2960/13 sayılı imar kanununa göre 23 adet yapı tatil tutanağı tanzim ve Belediye Encümenince yıkım kararı alınmıştır. 13 adetinde ilaveler yıkıldı, kusurlar giderildi.
 
FORMLAR VE DİLEKÇELER

  Plan Tadili           İmar Durumu Tanzim
       
  Proje Tasdiği       Isı Yalıtım Raporu
       
  İskan Kontrol