Park ve Bahçeler Müdürlüğü


Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği


Beşiktaş; ilçe sınırları içerisinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetki ve sorumluluğundaki 399.295 m²’lik alanı kaplayan 128 adet park, 132.950 m²’lik alanı kaplayan 43 adet okul bahçesi, 377.755 m²’lik alanı kaplayan yeşil alan ve refüj varlığına sahiptir. İmar planlarında yeşil alan ve park olarak ayrılan alanlarda, düzenleme çalışmaları yaparak yeşil alan miktarını artırmak, birincil görevimizdir. Ayrıca sorumluluğumuzdaki park, refüj ve yeşil alanların varlığının devamlılığını sağlamak ve çağdaş alanlar haline getirmek de bir o kadar önem taşımaktadır. Müdürlüğümüz çalışmaları ilçe halkına daha sağlıklı ve iyi yaşanabilir bir kent dokusu oluşturmaya, kent estetiğine sokak peyzajı uygulamalarıyla katkı sağlamak ve kentte oluşan tüm kamusal boşlukları çalışma alanımıza dönüştürmeye yöneliktir.


Amaç

MADDE 1
(1) Bu yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu yönetmelik; Beşiktaş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3
(1) Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b, 18, 48 ve 49 uncu maddeleri ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4
(1) Bu yönetmelikte geçen;
a) Belediye: Beşiktaş Belediyesini,
b) Başkan: Beşiktaş Belediye Başkanını,
c) Müdürlük: Park Bahçeler Müdürlüğünü,
ç) Müdür: Park Bahçeler Müdürünü,
d) Personel: Park Bahçeler Müdürlüğünde görevli tüm personeli ifade eder.

Teşkilat Yapısı

MADDE 5
(1) Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün organizasyon yapısı aşağıdaki gibidir:
a) Müdür,
b) Yazı İşleri ve Taşınır Kayıt Birimi,
c) Etüt ve Proje Birimi,
ç) Bakım ve Kontrol Birimi,
d) Fidanlık ve Atölye Birimi.

Görevleri
MADDE 6

(1) Yazı İşleri ve Taşınır Kayıt Birimi Görevleri;
a) Dosyalama, kayıt ve Müdürlük çalışmaları ile ilgili her türlü rapor, bilgi ve belgenin gönderilmesi gereken kişi ve/veya kurumlara ulaştırılması,
b) Geçmiş yıllara ya da kesin kabulü yapılarak kapatılmış işlere ilişkin dosyalan “Arşiv Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak arşivlenmesi,
c) Müdürden havale edilen evrakların dağıtımının yapılması,
ç) Müdürlük görevleri doğrultusunda diğer kurumlarla olan çalışmaların yürütülmesi,
d) Malzeme ve demirbaşların teslim alınması ve teslim edilmesi,
e) Satın alma taleplerinin ve siparişlerinin yazılması, büro malzemelerinin kontrol edilmesi,
f) Mali kayıtların tutulması, avans alınması ve muhasebelerinin yapılması,
g) Belediye Başkanlığının merkez ayniyat birimi ile müdürlük arasındaki ayniyat işlemlerinin yürütülmesinden sorumludur.

(2) Etüt ve Proje Biriminin Görevleri;
a) Park, yeşil alan, refüj ve okul bahçelerinde, proje ve uygulama çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
b) İmar planlarında yeşil alanların amacına uygun halde kullanılması için bitkisel ve yapısal projelerin hazırlanması ve alanların düzenlenmesi,
c) Zaman içinde fonksiyonunu yitiren parkların revize edilmesine yönelik bitkisel ve yapısal projelendirme ve uygulama çalışmalarının yapılması, refüj ve yeşil alanlarda bitkilendirme yapılması,
ç) Sokak ağaçlandırmalarının planlaması ve yapılması,
d) Gelen şikâyet, talep ve önerilerin değerlendirilmesi,
e) İhalelerin hazırlanması ve yürütülmesi,
f) Bütçe hazırlıklarının, çeşitli raporlamaların ve tespit işlerinin yapılmasından sorumludur.

(3) Bakım ve Kontrol Biriminin Görevleri;

a) Parkların, yeşil alanların ve refüjlerin bakım, onarım ve temizliklerinin gerçekleştirilmesi,
b) Park, yeşil alan ve refüjlerde rutin temizlik işlerinin yapılması,
c) Park, yeşil alan ve refüjlerde sulama, budama, ot biçimi, zirai mücadele, gübreleme, boyama, yabani ot temizliği gibi bakım işlerinin yapılması,
ç) Park, yeşil alan ve refüjlerde sert zemin ve yeşil alanlarda onarım işlerinin yapılması,
d) Sulama ve elektrik tesisatlarının yenilenmesi,
e) Spor sahalarının onarımlarının yapılması,
f) Mevsimlik çiçek temininin ve dikiminin yapılması,
g) Oyun gruplarının yenilenmesi ve bakımlarının yapılması,
h) Kent mobilyalarının üretilmesi, yenilenmesi, onarılması ve bakımlarının yapılması,
ı) İhalelerin hazırlanması ve yürütülmesi,
i) Gelen şikâyet, talep ve önerilerin değerlendirilmesinden sorumludur.

(4) Fidanlık ve Atölye Birimi;

a) Fidanlıkta depolanan malzemenin giriş-çıkış kayıtlarının tutulması, korunması,
b) Bitkilerin bakımlarının yapılması,
c) Stok takibinin yapılması,
ç) Marangozluk, kaynak ve boya işlerinin yapılmasından sorumludur.

Yürürlük

MADDE 7
(1)
Bu yönetmelik Beşiktaş Belediye Meclisince kabul edildikten sonra yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
(2) Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte yürürlükte olan Park ve Bahçeler Müdürlüğü Çalışma Esasları Hakkında Yönerge yürürlükten kalkmış olur.

Yürütme

MADDE 8
(1)
Bu yönerge hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.