Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü


İlçe hudutları dahilinde 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına dair kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabülüne dair kanuna göre sanayi, tarım ve diğer işyerleri ile her türlü işletmelere 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi işlerini yapar.

5259 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile Bazı Kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki yasa ile umuma açık işyerlerinin ruhsat işlemlerini yapar.

394 sayılı yasaya göre Hafta Tatili Ruhsatı düzenler.

 
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü olarak, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi, hafta tatili ruhsatlarının verilmesi, işyeri sınıf tayini ve fiyat tarifelerinin tasdiki, işyerlerinin makine tetkiki ve denetiminin yapılması, işyerlerinin ruhsatsız çalışmalarını önlemek için gerekli tedbirlerin alınması ve bu hizmetler için kayıtların tutulması, alınacak harç ve ücretlerin tahakkukunun sağlanması olarak belirlenmiştir.
 
 
 
RUHSAT BAŞVURULARINDA İSTENEN BELGELER

ŞİRKETLER İÇİN İSTENEN BELGELER
• Başvuru formu
• Kira kontratı noter tasdikli
• 2 adet tapu fotokopisi
• Ticaret sicil gazetesi fotokopisi (Taşınmaz adres bilgisi ile aynı olması gerekir)
• Ticaret odası faaliyet belgesi (Taşınmaz adres bilgisi ile aynı olması gerekir)
• İmza sirküleri
• Şube açılış kararı
• Vekalet
• Taahhütname noterden (Başvuru sonrası İmar Md. tarafından tapuda mesken olduğu belirtilen bürolar için)
• Çevre temizlik ver. makbuz fot. veya borcu olmadığına dair belge
• Yangın söndürme cihazı alım veya dolum fatura fotokopisi
• Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim belgesi
• Nüfus cüzdanı sureti
• Güncel vergi levhası fotokopisi
• Yabancı şahıslar için çalışma izin belgesi

ŞAHISLAR İÇİN İSTENEN BELGELER

• Başvuru formu
• Kira kontratı noter tasdikli
• 2 adet tapu fotokopisi
• Oda kaydı belgesi (Taşınmaz adres bilgisi ile aynı olması gerekir)
• Esnaf sicil tasdiknamesi (Taşınmaz adres bilgisi ile aynı olması gerekir)
• İmza sirküleri
• Bağkur-Sgk kaydı
• 2 adet fotoğraf
• Taahhütname noterden (Başvuru sonrası İmar Md. tarafından tapuda mesken olduğu belirtilen bürolar için)
• Çevre temizlik ver. makbuz fot. veya borcu olmadığına dair belge
• Teftiş defteri alım makbuz fotokopisi
• Yangın söndürme cihazı alım veya dolum fatura fotokopisi
• Vekaletname
• Nüfus Müdürlüğünden yerleşim belgesi
• Nüfus cüzdanı sureti
• Güncel vergi levhası fotokopisi
• Yabancı şahıslar için çalışma izin belgesi

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri İçin Çalışanların:
• Nüfus cüzdanı sureti
• Adli sicil kaydı
• Mesul Müdürlük Sözleşmesi
• Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair resmi sağlık kurumlarından alınacak sağlık raporu

Bitkisel yağ kullanılan sektörler(Lokanta vb.) için ilave olarak:

• Bitkisel atık yağ sözleşmesi

İnternet kafeler için ilave olarak:
• Bakanlık onaylı filtre programı fatura fotokopisi
• Mesleki yeterlilik belgesi
• Fiyat tarifesi

Güzellik salonları ve kuaförler için ilave olarak:
• Ustalık belgesi
• Mesul Müdürlük Sözleşmesi

NOT: Faaliyet konusuna göre farklı belgeler istenilebilir.

Gıda İşletmecileri ile İlgili Olarak;
17.12.2011 tarih ve 28145 sayılı “Gıda İşletmecilerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin” 5 inci maddesinin 2 inci fıkrası “Gıda işletmecileri, kayıt kapsamındaki işletmelerini, ilgili kurumdan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aldıktan sonra işletme kayıt işlemlerini yaptırmak üzere en geç otuz gün içerisinde yetkili mercie başvurmak ve başvuru tarihinden en geç üç ay içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamak zorundadırlar” denilmekte; ayrıca 13.06.2010 tarih ve 27610 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 41 inci maddesinin c) bendinde “30 uncu maddenin birinci fıkrası gereği kayıt yaptırmayan üretim yerlerine iki bin (güncel: 2 375 TL) Türk Lirası, perakende işyerlerine bin (güncel: 1 187 TL) Türk Lirası idari para cezası verilir” hükmü yer almaktadır.

İşletme ilgililerinin mağdur olmaması için konu ile ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

MESUL MÜDÜRLÜK İÇİN İSTENEN BELGELER
• Ruhsat fotokopisi
• Mesul müdür tayin belgesi (Şirket ise karar defteri noter tasdikli, şahıs ise noterden tayin edilecek)
• Mesul müdür sözleşmesi (Noterden)
• Savcılık raporu (Sabıka Kaydı)
• Sağlık raporu (Hükümet Tabipliğinden)
• 2 adet fotoğraf
• Nüfus Müdürlüğünden yerleşim yeri belgesi
• Nüfus cüzdanı sureti
• Güncel vergi levhası fotokopisi

HAFTA TATİLİ RUHSATI İÇİN İSTENEN BELGELER
• Dilekçe
• İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı fotokopisi
• Güncel Vergi levhası fotokopisi
• 2 Adet Fotoğraf (Şahıs ise)

Bir yıl için verilir, her yıl yenilenir. Yenilemede, eski Hafta Tatili Ruhsatı getirilir.

 
İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA İÇİN GEREKLİ OLAN FORMLAR VE DİLEKÇELER
 
Sıhhi İş Yeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu  Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız.
Gayri Sıhhi İş Yeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu  Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız.

Şahıs Başvuru İş Yeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatı Dilekçesi  Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız.
Şirket İş Yeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatı Dilekçesi  Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız.