Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğün Görevleri
1. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı’nın 2015/8 sayılı genelgesinde belirtilen iş ve işlemlerin tamamının etkin ve verimli bir şekilde yapılmasından sorumludur.
2. İçişleri Bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.tr üzerinden oluşturulan Muhtar Bilgi Sistemi aracılığıyla Belediyemize iletilen talep, şikâyet, öneri ve isteklerin mevzuatta belirtilen sürede karşılanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak,
3. Muhtar Bilgi Sistemi haricinde muhtarlıklardan gelen bizzat, telefon, mail, dilekçe vb. her türlü talebin uygun birime iletilmesini sağlamak ve sonuçlarını takip etmek,
4. Başkanlık Makamının Mahalle ziyaretlerinde Başkan’a eşlik ederek taleplerin alınmasını ve ilgili birimlere sevkini sağlayarak sonuçlarını takip etmek,
5. Müdürlüğümüzce yapılan tüm hizmetlerin mahalle bazlı raporlanmasını sağlayarak Başkanlık Makamına sunmak,
6. Yılın belirli zamanlarında Muhtarlarla ”İstişare Toplantıları” düzenlemek ve mahalle bazlı hizmetlerin değerlendirmesini yapmak,
7. Mahalle bazında rapor hazırlamak ve bunlar için arşiv oluşturulmasını sağlamak.
8. Faaliyet raporları hazırlamak ve üst makama sunmak,

Müdürlüğün Sorumluluğu
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu Yönergede tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve disiplinli bir şekilde yürütmekle sorumludur.

Müdürün Görev ve Sorumluluğu
1. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.
2. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir.
3. “Müdürlüğün Görevleri” kısmında tanımlanmış tüm işleri koordine eder, bunların etkili ve verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlar.
4. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün Tahakkuk amiri, harcama yetkilisi ve müdürlük personelinin disiplin amiridir.
5. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arası koordinasyonu sağlar.
6. Müdürlüğün yıllık performans programını ve buna bağlı olarak yıllık bütçesini hazırlar.
7. Performans hedefleri, iş kapasitesi ve faaliyet alanlarını dikkate alarak günlük, haftalık, aylık ve yıllık çalışma planlarını hazırlar ve bu planların uygulanmasını sağlar.
8. Performans hedefleri ve bütçesine göre bir yıl boyunca kullandığı kaynakları ve yaptığı faaliyetleri gösteren “Yıllık Faaliyet Raporu” hazırlar.
9. Vatandaşa yönelik hizmetlerle ilgili “Hizmet Standartları” belirleyerek daha hızlı ve etkin hizmet verebilmek için tedbirler alır, süreç iyileştirmesi yapar.
10. Faaliyet alanıyla ilgili vatandaş memnuniyeti ölçümü yapar.
11. Müdürlüğünde Kamu İç Kontrol ve Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulmasından birinci derecede sorumludur. Bu konuda Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile koordineli çalışır.
12. Müdürlüğün mevcut dosya, evrak ve diğer bilgilerinin “Standart Dosya Planı” formatına uygun olarak düzenlenmesini ve arşivlenmesini sağlar.
13. Tüm dosya, evrak ve bilgiler için mevzuatın öngördüğü şekilde “Saklama Planı “oluşturur, süresi dolan evrakların imha edilmesi gereken evraklar olarak nitelendirilmesini sağlar ve geri dönüşüme teslim edilmesini sağlar.
14. İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
15. Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek eğitim almalarını sağlar.
16. Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılmasını, personellerin uyum içinde çalışmasını sağlar.
17. Birimi ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanmasını ve Başkanlığa sunulmasını sağlar.
18. İş güvenliğini sağlar ve çalışma ortamının sürekli geliştirme çabası içinde olur. Çalışan personelin iş güvenliği için tedbirler alır ve iyileştirilmesi çabasında bulunur.
19. Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler, görevli personellerin disiplin amiri olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirir.
20. Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

Muhtarlık İşleri Bürosu Acil Müdahale Ekibi Yetkilisi/Şefi Görev ve Sorumlulukları
1- Müdürlük tarafından alınan talepler ve Başkanlık Makamının ziyaretleri sonucu gelen talepleri için bünyesinde bulunan ekibi ile mini onarımları, tamirat, bakım, hafriyat, yol açma işlerini gerçekleştirmek ve diğer geniş kapsamlı çalışma gerektiren tüm işleri Müdürlüğe bildirerek ilgili birimlerden gelen ekip ve ekipmanların koordinasyonunu sağlayarak işin takibini-koordinasyonunu gerçekleştirmek,
2- Gün sonunda yapılan işleri, yapılacak işleri, sahada görülen eksiklikleri müdürlüğe aktarmak,
3- Müdürlük ile ilgili hizmet hedeflerini, yasal, hukuksal, ekonomik ve yönetsel sınırlılıkları dikkate alarak ve bunların maliyet olarak ayrıntıları ile belirlenmesine yardımcı olmak,
4- Saptanan yeni hizmet hedeflerine uygun yıllık eylem programı hazırlanmasına yardımcı olmak,
5- Diğer birimlerle iş birliği ve uyumu sağlamak,
6- Personeli isteklendirmek, verimli ve başarılı çalışmayı sağlamak,
7- Çalışma sonrası düzenlenen raporların sonuçlarına göre elde edilen performansı, önceden saptanmış hedeflerle karşılaştırmak,
8- Görev alanı içinde eksik ve noksanları tespit etmekle birlikte ilgili birimlere aktarmak, yolların yapım ve onarımı ile ilgili çözüm sağlamak,
9- Alt birim görev ve çalışmaları bakımından müdürüne karşı sorumludur. Müdür tarafından mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.

Muhtar Bilgi Sistemi Yetkilisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
1. İçişleri Bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.tr üzerinden oluşturulan Muhtar Bilgi Sistemi’nin koordinasyonunu sağlar.
2. MBS aracılığıyla Müdürlüğümüze iletilen talep, şikâyet, öneri ve isteklerin mevzuatta belirtilen sürede karşılanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlar.
3. Müdürlüğümüz tarafından yapılacak geri dönüşlerin MBS talep, şikâyet, öneri ve isteğini etkinliğini takip eder ve iyileştirilmesini sağlar.
4. MBS harici Muhtarlıklardan gelen bizzat, telefonla, maille, dilekçe ile vb. her türlü talebin uygun kişilere ve uygun birime yönlendirilmesini sağlar ve sonuçlarını takip eder.
5. Tüm talep, şikâyet, öneri ve isteklerle ilgili kayıtları tutar, Müdürün bilgisi dâhilinde raporlar ve Başkanlığa sunar.
6. Özellikle karşılanamayan taleplerle ilgili Müdür bilgisi dâhilinde gerekçe raporları oluşturulur. 

  
 
 
 MAHALLE ADI  MUHTAR ADI  TELEFON
 Abbasağa Mahallesi  Yüksel Ağat  0212 227 83 27
 Akat Mahallesi  Murat Tayfun Kirmanlı  0212 351 21 69
 Arnavutköy Mahallesi  Ahmet Hilmi Külhancı  0212 265 67 95
 Balmumcu Mahallesi  Cüneyt Doğan  0212 347 75 05
 Bebek Mahallesi  Ayşe Laplanche  0212 263 33 00
 Cihannüma Mahallesi  Ertan Kurtlutepe  0212 258 79 61
 Dikilitaş Mahallesi  Nurcan Sızmaz  0212 259 58 74
 Etiler Mahallesi  Seçil Eşki  0212 287 53 83
 Gayrettepe Mahallesi  Semiha Kara  0212 288 20 16
 Konaklar Mahallesi  Aslı Akyüz  0212 282 42 12
 Kuruçeşme Mahallesi  Cemile Bal  0212 287 06 38
 Kültür Mahallesi  Dursun Gül  0212 265 07 55
 Levazım Mahallesi  Murat Uygur  0212 288 93 21
 Levent Mahallesi  Atacan Türk  0212 264 75 31
 Mecidiye Mahallesi  Dilek Yücetepe  0212 261 73 30
 Muradiye Mahallesi  Cengiz Hacıömeroğlu  0212 260 41 25
 Nisbetiye Mahallesi  Hatice Ayşe Şirinler  0212 281 71 61
 Ortaköy Mahallesi  Yeşim Özer  0212 261 65 21
 Sinanpaşa Mahallesi  Salim Ergün İskent  0212 258 75 74
 Türkali Mahallesi  Dilber Öztürk  0212 259 87 10
 Ulus Mahallesi  Kadriye Gedik  0212 287 27 15
 Vişnezade Mahallesi  Reyhan Cinyusuf  0212 261 15 94
 Yıldız Mahallesi  Şevki Yıldırım  0212 261 50 05