2006/2006/Ekim Ayı Meclis Kararları

2006/53 Nolu Karar
 
5393 sayılı Belediye Kaununun 62. maddesi ve Belediye Meclisinin Çalışma usulüne ait kararnamein 6. maddesi gereğince 2007 mali yılı bütcesinin Gelir ve Gider bölümleri ile Bütçe Kararnamesinin maddeleri müzakereye açıldı açık oylama ile bütçenin oylamasına geçildi.


Madde 1- Belediye birimleri için '' (A) ödenek Cetvelinde'' gösterildiği gibi toplam (120.000.000,00) Yeni Türk liralık ödenek verilmiştir, şeklindeki kararnamenin 1. maddesi OYBİRLİĞİ 'ile kabul edildi.


Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri'' (B) gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması'' cetvelinde gösterildiği gibi toplam (120.000.000,00) YTL. olarak tahmin edilmiştir. şeklindeki kararnamenin 2. maddesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.


Madde 3- 2007 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır, şeklindeki kararnamenin 3. maddesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.


Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir, şeklindeki kararnamenin 4. maddesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.


Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir, şeklindeki kararnamenin 5. maddesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.


Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir, şeklindeki kararnamenin 6. maddesi OYBİRLİĞİ ile kbul edildi.


Madde 7- Bütçe aşağıdaki belirtilen cetvellerden oluşur:

                 1. Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14),
                 2. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (B) (Örnek-15),
                 3. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16),
                 4. Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17),
                 5. Çok yıllı gider bütçesi cetveli (Örnek-18),
                 6. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki  Yıl Bütçe Tahmini Cetveli(Örnek:8),
                 7. Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19),
                 8. Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli(Örnek-20),
                 9. Gelecek Yıllara Yaygın Yüklemelere Kapsayan Taahütler (G) Cetveli (Örnek-21),
                 10. Memur Olmayanlara Verilicek Yolluları Gösterir (H)Cetveli (Örnek-22),
                 11. İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir(K-1) Cetveli (Örnek-23),
     
                 12. İhdas Edilen Sürekli İşci Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-23),
                 13. 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınıcak Taşıtlar Gösterir (T1) Cetveli (Örnek-25),
 

2006/52 Nolu Karar
 
Belediye Meclisimizin 13.10.2006 tarihli EKİM dönemi toplantısının 5. birleşiminde. Beşiktaş İlçeci,Akat Mah.30 pafta, 1298 ada,2-3 parsel sayılı yerin plan tadiline ait İmar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


2006/51 Nolu Karar
 
Belediye Meclisimizin 13.10.2006
tarihli EKİM dönemi toplantısının5.birleşiminde, Beşiktaş, Ortaköy Mahallesi 27 pafta,61ada, (eski7-8) yeni 43 parsel ve 58 ada (eski8-9) yeni 34 parsel plan tadiline ait İmar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.2006/50 Nolu Karar
 
Belediye Meclisimizin 13.10.2006 tarihli EKİM dönemi toplantısnın 5. birleşiminde, Beşiktaş Ortaköy Mahallesi 27 pafta,61 ada, (eski7-8) yeni 43 parsel ve 58 ada,(eski8-9) yeni 34 parsel plan tadiline ait İmar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.2006/49 Nolu Karar
Belediye Meclisimizin 10 Ekim 2006 tarihli EKİM dönemi toplantısının 4. birleşiminde, Performans programının görüşülmesine ait Bütçe Komisyonu raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.2006/48 Nolu Karar
 
Belediye Meclisimizin 06 EKİM dönemi toplantısnın 3. birleşiminde, Turunç Belediyesi ile Belediyemiz arasında Kardeş Belediye İlişkisi kurulmasına ait Hukuk Komisyonu raporu, okunarak, aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


2006/47 Nolu Karar
 
Belediye Meclisimizin 06 EKİM 2006 tarihli EKİM dönemi toplantısnın3. birleşiminde, Belediyemiz stratejik planının temel amaç ve hedefleriyle uyum içindeki bu küresel işbirliğine protokolü imzalama ve Birleşmiş Milletler Türkiye Ofisi ile ortak bir Proje Yönetim Bürosu kurma konularında Belediye Başkanına yetki verilmesine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.2006/46 Nolu Karar
 
Belediye Meclisimizin 06.10.2006 tarihli 5. Seçim EKİM Dönemi Toplantısının 3. birleşiminde; Belediyemiz kadrolarının norm kadroya göre düzenlenmesine ait Hukuk Komisyonu Raporu okunarak raporun aynen kabulune OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


2006/45 Nolu Karar
 
Belediye Meclisimizin 04 EKİM 2006 tarihli EKİM dönemi toplantısının 2. birleşiminde Başkanlığımızın 2007 yılında uygulayacağı Vergi, Resim ve Harçlar ile Değerli Kağıt Bedelleri ile ilgili Tarife Ücretlerine ait Bütçe Tarife Esnaf Çalışanları Komisyonlarının ortak raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile Karar verildi.


2006/44 Nolu Karar
 
Belediye Meclisimizin 04 EKİM 2006 tarihli EKİM dönemi toplantısının 2. birleşiminde 2007 Mali Yılı için Belediye Zabıta Personelinin fazla mesai ücretinin yükseltilmesi ait Bütçe ve Hukuk komisyonlarının ortak raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.