2014/2014/Ekim Ayı Meclis Kararları

2014/88 SAYILI KARAR :
2014 Yılı Aralık ayı içerisinde Belediyemiz tarafından düzenlenmesi planlanan Uluslararası Edebiyat Festivalinde, 5393 sayılı Belediye Kanunun 38/g maddesi gereğince protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi ve yurt içi ve yurt dışından gelecek sanatçıların konaklama, ulaşım, iaşe ve organizasyon bedeli ile hizmet bedellerinin Müdürlük bütçesinden karşılanmasına ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/89 SAYILI KARAR :
Belediye Meclisimizin 08 EKİM 2014 tarihli EKİM dönemi toplantısının 1.birleşiminde, Başkanlığımıza ait Fulya Sanat Kültür Merkezinde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü ile yapılacak olan ortak etkinlikler, gösteriler ve sanatsal projeler için, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesi ve aynı kanunun 38/g bendi gereği adı geçen dernekle Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/90 SAYILI KARAR :
İstanbul Umum Pazarcılar Odası ile yapılacak olan ortak çalışmalar için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. Maddesinin (g) bendi gereğince Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/91 SAYILI KARAR :
Belediye Meclisimizin 10 EKİM 2014 tarihli EKİM dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, AB Kentlerinin karşılıklı dayanışmasını ve bilgi alışverişini sağlayan Eurocities’e üye olunması ve uluslararası forumlara Belediyemizi temsilen katılacak olan Belediye Başkanı Av. Murat HAZİNEDAR, Belediye Meclis Üyelerimizden Selin Deniz BOZKURT, Ayça Lütfiye AKPEK ve Zeynep CİVELEK ÇAYNAK, Belediyemiz çalışanlarından Adem YAVUZ ve Meryem ÖZALEVLİ’nin uçak dâhil yol, konaklama ve harcırah giderlerinin 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince Belediye Bütçesinden karşılanmasına ait Bütçe Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/92 SAYILI KARAR :
Belediye Meclisimizin 10 EKİM 2014 tarihli Ekim dönemi toplantısının 2. Birleşiminde 2015 Mali Yılı için Belediye Zabıta Personelinin fazla mesai ücretlerinin ödenmesine ait bütçe komisyonu raporu okunarak raporun aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2014/93 SAYILI KARAR :
Belediye Meclisimizin 10 EKİM 2014 tarihli EKİM dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Başkanlığımızda boş bulunan memur kadrolarında derece ve unvan değişikliği yapılmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/94 SAYILI KARAR :
Belediye Meclisimizin 13 EKİM 2014 tarihli EKİM dönemi toplantısının 3.Birleşiminde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 67. Maddesi gereğince Destek Hizmetleri Müdürlüğünce yapılacak olan Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhalesinin 01.01.2015- 31.12.2017 (36 ay) tarihleri arasında gelecek yıllara yaygın şekilde yapılabilmesi hususunda karar alınmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/95 SAYILI KARAR :
Belediye Meclisimizin 13 EKİM 2014 tarihli EKİM dönemi toplantısının 3.birleşiminde, Şehirlerarası Kültürel alışverişi sağlamak ve dostluk ilişkilerini güçlendirmek amacıyla Belediyemiz ile Hakkari Belediyesi, Zonguldak-Çaycuma Belediyesi, Giresun-Piraziz Belediyesi arasında Kardeş Şehir ilişkisi kurulması ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g maddesi gereği protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ait Hukuk Komisyonu ile Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/96 SAYILI KARAR :
Belediye Meclisimizin 13 EKİM 2014 tarihli EKİM dönemi toplantısının 3.Birleşiminde, Teftiş Kurulu Müdürlüğünce yeniden hazırlanan “Beşiktaş Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Çalışma Yönetmeliği’nin” kabulüne ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/97 SAYILI KARAR :
Belediye Meclisimizin 15 EKİM 2014 tarihli EKİM dönemi toplantısının 4.Birleşiminde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesi gereğince, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün teklifi olan, Beşiktaş İlçesine ait Parkların, Refüjlerin ve Yeşil alanların Bakım Onarımı ve Temizliği ihalesinin gelecek yıllara yaygın şekilde yapılabilmesi için 2015 yılının Ocak ayından itibaren 36 (otuz altı) aylık süreyi kapsayacak şekilde yıllara sari ihale yoluyla yapılmasına ait Hukuk ile Çevre, Trafik, Sağlık ve Engelliler ile Kadın ve Çocuk Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/98 SAYILI KARAR :
Belediye Meclisimizin 15 EKİM 2014 tarihli EKİM dönemi toplantısının 4. Birleşiminde Dünya Akıllı Kentler Zirvesi hakkında Bütçe Komisyonu ile Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonun ortak raporu okunarak “18-20 Kasım 2014 tarihleri arasında İspanya’nın Barcelona şehrinde düzenlenecek olan Dünya Akıllı Kentler Zirvesi’ne Belediye Başkanı Av. Murat HAZİNEDAR ile Belediye Meclis Üyelerimizden Merve ÖZTOPALOĞLU KÜÇÜKEL, Ayça Lütfiye AKPEK ve Arın ÇETİN’in, Belediyemiz çalışanlarından Adem YAVUZ ve Meryem ÖZALEVLİ’nin katılmasına; komisyon tarafından belirlenen heyete ilçe mahalle muhtarlarımızdan Abbasağa Mahalle Muhtarı Yüksel AĞAT ile Nisbetiye Mahalle Muhtarı Hatice Ayşe ŞİRİNLER’in de eklenmesine; oluşan kafilenin uçak dahil yol, konaklama ve harcırah giderlerinin 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince Belediyemiz Gider Bütçesinin ilgili kalemlerinden karşılanmasına” OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/99 SAYILI KARAR :
Belediye Meclisimizin 15 EKİM 2014 tarihli EKİM dönemi toplantısının 4.birleşiminde, İşletme Müdürlüğünün kaldırılmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/100 SAYILI KARAR :
Belediye Meclisimizin 15 EKİM 2014 tarihli EKİM dönemi toplantısının 4.birleşiminde, Başkanlığımızın 2015 yılında uygulayacağı Ücret tarifelerinin görüşülmesine ait Bütçe ile Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/101 SAYILI KARAR :
Belediye Meclisimizin 20 EKİM 2014 tarihli EKİM dönemi toplantısının 5 inci birleşiminde, Başkanlığımızın 2015-2019 Yılı Stratejik Planının görüşülmesine ait Bütçe ve Hukuk Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/102 SAYILI KARAR :
Belediye Meclisimizin 20 EKİM 2014 tarihli EKİM dönemi toplantısının 5 inci birleşiminde, Başkanlığımızın 2015 Yılı Performans Programının görüşülmesine ait Bütçe ve Hukuk Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/103 SAYILI KARAR :
5393 sayılı Belediye Kanununun 62. Maddesi gereğince ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesine göre 2015 Mali Yılı Bütçesinin Gelir ve Gider bölümleri ile Bütçe Kararnamesinin maddeleri müzakereye açıldı açık oylama ile bütçenin oylamasına geçildi.
Madde 1- Belediye birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam (310.000.000,00) Türk Liralık ödenek verilmiştir, şeklindeki kararnamenin 1. maddesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.
Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi toplam (310.000.000,00) TL olarak tahmin edilmiştir, şeklindeki kararnamenin 2. maddesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.
Madde 3- 2015 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır, şeklindeki kararnamenin 3. maddesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.
Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir, şeklindeki kararnamenin 4. maddesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.
Madde 5– (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir, şeklindeki kararnamenin 5. maddesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.
Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir, şeklindeki kararnamenin 6. maddesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.
Madde 7-Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:
1- Ödenek Cetveli (A) (Örnek – 14),
2- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (B) (Örnek – 15),
3- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek – 16),
4- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek – 17),
5- Çok yıllı gider bütçesi cetveli (Örnek – 18),
6- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek – 8),
7- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek – 19),
8- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek – 20),
9- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek – 21),
10- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek – 22),
11- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K – 1) Cetveli (Örnek – 23),
12- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K – 2) Cetveli (Örnek – 24),
13- 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T1) Cetveli (Örnek – 25),
14- Mevcut Taşıtları Gösterir (T2) Cetveli (Örnek – 26),
15- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek – 27),
16- Finansman Programı (Örnek – 28)
Şeklindeki kararnamenin 7. maddesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.
Madde 8 - Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir, şeklindeki kararnamenin 8. maddesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.
Madde 9 – Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için Meclise yapılması uygun görülen, işlere ilişkin olarak borçlanma kararı verildikten sonra kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır, şeklindeki kararnamenin 9. maddesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.
Madde 10 – Vergi, resim, harç ve katılım paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ile tahakkuka bağlı olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili hakkında kanun ve diğer ilgili kanunların öngördüğü şekilde tahsil edilecektir, şeklindeki kararnamenin 10. maddesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.
Madde 11 – 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin son bendinde “Belediyenin proje karşılığı Borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen uygulanan malları ile Belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gibi gelirleri haczedilemez” denilmekte olup, belirtilen yasalar çerçevesinde Belediyemizin bankalardaki mevcut cari hesaplarına esham tahvilatı bonoları ve Belediyenin taşınır, taşınmaz mallarına ve bunların gelirlerine, kamu hizmetlerine tahsis edilmiş olduğundan haczedilemez, şeklindeki kararnamenin 11. maddesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.
Madde 12 – 4109 sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 11’inci maddesine göre bir yıl öncesi gerçekleşen nakdi tahsilatının azami %2 oranına kadar ödenek ayrılır. Bu ödenek bütçenin 05 Cari Transferler ekonomik kodunun, 054751 Muhtaç Asker ailesi yardımı tertibine konur. Bu tertipten yıl içinde harcanmayıp artan ödenekler ertesi yılı bütçesine Belediye Encümenince devir eden ödenek olarak aktarılır. Asker ailesi yardımı ödemeleri her ayın 17’sinde başlayıp ayın son gününe kadar devam eder, şeklindeki kararnamenin 12. maddesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.
Madde 13 – Belediye Başkanı ivazsız bağış almaya yetkilidir, şeklindeki kararnamenin 13. maddesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.
Madde 14 - Günün koşullarına göre Memur ve işçilerle sözleşme yapmaya Belediye Başkanı yetkilidir, şeklindeki kararnamenin 14. maddesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.
Madde 15 - Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer, şeklindeki kararnamenin 15. maddesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.
Madde 16 - Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür, şeklindeki kararnamenin 16. maddesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

Gelir Bütçesi:
01 Vergi Gelirleri 235.220.000,00 TL olarak 26 kabul oyu ile kabul edildi.
02 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0,00 TL olarak 26 kabul oyu ile kabul edildi.
03 Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri 13.310.000,00 TL olarak 26 kabul oyu ile kabul edildi.
04 Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler 150.000,00 TL olarak 26 kabul oyu ile kabul edildi.
05 Diğer Gelirler 62.020.000,00 TL olarak 26 kabul oyu ile kabul edildi.
06 Sermaye Gelirleri 300.000,00 TL olarak 26 kabul oyu ile kabul edildi.
08 Alacaklardan Tahsilat 0,00 TL olarak 26 kabul oyu ile kabul edildi.
09 Red Ve İadeler (-) -1.000.000,00 TL olarak 26 kabul oyu ile kabul edildi.

Gider Bütçesi:
01 Personel Giderleri 39.864.800,00 TL olarak 26 kabul oyu ile kabul edildi.
02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 6.476.200,00 TL olarak 26 kabul oyu ile kabul edildi.
03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 155.742.000,00 TL olarak 26 kabul oyu ile kabul edildi.
04 Faiz Giderleri 1.110.000,00 TL olarak 26 kabul oyu ile kabul edildi.
05 Cari Transferler 7.320.000,00 TL olarak 26 kabul oyu ile kabul edildi.
06 Sermaye Giderleri 71.855.000,00 TL olarak 26 kabul oyu ile kabul edildi.
07 Sermaye Transferleri 0,00 TL olarak 26 kabul oyu ile kabul edildi.
08 Borç Verme 0,00 TL olarak 26 kabul oyu ile kabul edildi.
09 Yedek Ödenekler 27.632.000,00 TL olarak 26 kabul oyu ile kabul edildi.

Belediye Meclisimizin 24 EKİM 2014 tarihli Ekim dönemi toplantısının 6. birleşiminde 2015 Mali Yılı Tahmini Bütçesi açık oylama ile oylanması sonucunda 26 oy ile OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.