2015/2015/Haziran Ayı Meclis Kararları

2015/79 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 01 Haziran 2015 tarihli Haziran dönemi toplantısının 2. birleşiminde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 27 inci maddesinin 5 inci fıkrası, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesi uyarınca İstanbul Büyükşehir Belediyesince ilçemiz dâhilindeki cadde, sokak ve meydanlarda yapılacak çalışmalarımızda kullanılmak üzere asfalt, beton, beton elemanları, kent mobilyaları, ağaç, fidan ve diğer materyallere ilişkin olarak 2.563.126,96 TL’lik şartlı hibe yardımının alınmasına ilişkin Müdürlük teklifi okunarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine istinaden kabulüne TEKLİF-KARAR şeklinde OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/80 SAYILI KARAR:
Belediyemizin İç Kontrol Sistemi ve Kalite Çalışmaları kapsamında Türkiye Kalite Derneği’ne (KalDer) üye olunmasına ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/81 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 05 Haziran 2015 tarihli Haziran dönemi toplantısının 2. birleşiminde; Şehirlerimiz arasındaki bilgi ve deneyimlerin paylaşılması, tarihi ve kültürel bağların güçlendirilmesi ve karşılıklı işbirliğinin sağlanması amacıyla Belediyemiz ile İngiltere’nin Southwark Belediyesi arasında Kardeş Şehir ilişkisi kurulması ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre Southwark Belediyesi ile protokol imzalamak üzere Belediye Başkanımız Sayın Av. Murat HAZİNEDAR’a yetki verilmesine ait Hukuk ile Kültür, Sanat, Turizm ve Sosyal İşler Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/ 82 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 05 Haziran 2015 tarihli Haziran dönemi toplantısının 2. birleşiminde; Şehirlerimiz arasındaki bilgi ve deneyimlerin paylaşılması, tarihi ve kültürel bağların güçlendirilmesi ve karşılıklı işbirliğinin sağlanması amacıyla Belediyemiz ile İspanya’nın Barcelona kenti arasında Kardeş Şehir ilişkisi kurulması ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre Barcelona Belediyesi ile protokol imzalamak üzere Belediye Başkanımız Sayın Av. Murat HAZİNEDAR’a yetki verilmesine ait Hukuk ile Kültür, Sanat, Turizm ve Sosyal İşler Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/83 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 05 Haziran 2015 tarihli Haziran dönemi toplantısının 2. birleşiminde; 09-12 Haziran 2015 tarihleri arasında Avrupa Türk Birliğince İngiltere’nin Southwark beldesinde düzenlenmesi planlanan etkinlik ileri bir tarihe ertelendiğinden teklifin Müdürlüğüne iade edilmesine ilişkin Kültür, Sanat, Turizm ve Sosyal İşler Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/84 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 05 Haziran 2015 tarihli Haziran dönemi toplantısının 2. birleşiminde; Beşiktaş Belediye Meclisinin 03.04.2013 tarih ve 2013/33 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Adalar Belediyesi ile karşılıklı işbirliği yapılması hakkındaki kararın “Belediyemiz ile Adalar Belediyesi arasında Şehirlerarası kültürel alışverişi sağlamak, barış-dostluk ilişkilerini güçlendirmek ve devamını sağlamak amacıyla karşılıklı işbirliği yapılması ve teknik ekipman, malzeme vb. yardım yapılabilmesi” olarak değiştirilmesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine istinaden Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/85 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 05 Haziran 2015 tarihli Haziran dönemi toplantısının 2. birleşiminde; Belediyemiz Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde yürütülen vatandaş dilek, öneri ve şikâyetlerin çözüm ve takibini sağlayan “Çağrı Merkezi” hizmetinin sürekliliğini sağlamak amacıyla yapılacak hizmet alım ihalesinin süresinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 67 nci maddesinde belirtilen amaç kapsamında 2016 Ocak ayı itibari ile 30 (Otuz) aylık süreyi kapsayarak ihale yapılmasına ait Hukuk ile Plan ve Bütçe Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/86 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 05 Haziran 2015 tarihli Haziran dönemi toplantısının 2. birleşiminde; 02.04.2015 gün ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” gereğince İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce teklif edilen dolu memur kadrolarına ilişkin derece değişikliği (III Sayılı Cetvel: Dolu Kadro Değişikli-Memur) ile boş memur kadrolarına ilişkin derece değişikliğinin (II Sayılı Cetvel: Boş Kadro Değişikliği-Memur) ve memur kadro ihdasının (I Sayılı Cetvel: Kadro İhdası-Memur) yapılmasının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendine istinaden kabulüne ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/87 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 05 Haziran 2015 tarihli Haziran dönemi toplantısının 2. birleşiminde; Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu ortak raporu okunarak, "5393 sayılı Belediye Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca kamulaştırma bedeli için İçişleri Bakanlığından izin almak üzere Belediye Başkanına 50.000.000,00 TL (EllimilyonTürkLirası) borçlanma yetkisi verilmesi, borçlanılan miktarın kamulaştırma, belediyemiz sağlık yatırımları (kadın, çocuk sağlığı merkezi, tıp merkezi) ve yatırım giderleri şeklinde düzeltilerek tadilen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/88 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 05 Haziran 2015 tarihli Haziran dönemi toplantısının 2. birleşiminde; Belediyemiz tarafından kiralanan Beşiktaş İlçesi Balmumcu Mahallesi Bestekâr Şevki Bey Sokak N.25’te bulunan 302,14 m2 42/1 pafta, 452 ada, 11 parsel üzerinde bulunan taşınmazda gündüz bakım evi açılması için kurucu Beşiktaş Belediyesi adına Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne açılış işlemleri ve kurucu temsilcisi belirlenmesi için yetki verilmesine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/ 89 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 05 Haziran 2015 tarihli Haziran dönemi toplantısının 2. birleşiminde; Belediyemizce kiralanan Beşiktaş İlçesi Balmumcu Mahallesi Bestekâr Şevki Bey Sokak No: 25’te bulunan taşınmazda hizmet verecek Gündüz Bakım Evi’ne 5393 sayılı Belediye Kanununun birinci fıkrasının (n) bendine istinaden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin kurucu başkanı, çağdaş eğitimin savunucusu ve hemşehrimiz Prof. Dr. Türkan SAYLAN’ın isminin verilmesine ait Tarife, Esnaf ve Çalışanlar - Çevre, Trafik Ve Ulaşım - Sivil Toplum Örgütleri, Katılım ve İletişim Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/90 SAYILI KARAR:
Meclisimizin 05 Haziran 2015 tarihli Haziran dönemi toplantısının 2. birleşiminde; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının talep yazısı ve mahkeme kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği incelenmiş olup uygulamaya esas olacak vaziyet planı hazırlandıktan sonra değerlendirilmek üzere teklifin Müdürlüğüne iadesine ait İmar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/91 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 05 Haziran 2015 tarihli Haziran dönemi toplantısının 2. birleşiminde; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının talep yazısı ve mahkeme kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği incelenmiş olup 1/5000 ölçekli imar planının İstanbul Büyükşehir Belediyesince değerlendirilmesinden sonra görüşülmek üzere teklifin Müdürlüğüne iadesine ait İmar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/92 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 05 Haziran 2015 tarihli Haziran dönemi toplantısının 2. birleşiminde; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının talep yazısı ve mahkeme kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği incelenmiş olup 1/5000 ölçekli imar planına uygun Bilgi Paftası hazırlandıktan sonra değerlendirilmek üzere Müdürlüğüne iade edilmesine ait İmar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/93 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 05 Haziran 2015 tarihli Haziran dönemi toplantısının 2. birleşiminde; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının talep yazısı ve mahkeme kararı doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği incelenmiş olup onanlı 1/5000’liğe uygun hazırlanan 1/1000’lik imar plan değişikliği “silüet yönünden İlçe Belediyesinin de onayı alındıktan sonra uygulama yapılacaktır” plan notunun ilavesiyle birlikte tadilen kabulüne ait İmar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/94 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 05 Haziran 2015 tarihli Haziran dönemi toplantısının 2. birleşiminde; 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği incelenmiş olup ilgili kurum görüşleri alındıktan sonra tekrar görüşülmek üzere teklifin Müdürlüğüne iade edilmesine ait İmar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/95 SAYILI KARAR:

Belediye Meclisimizin 05 Haziran 2015 tarihli Haziran dönemi toplantısının 2. birleşiminde; 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği incelenmiş olup ilgili kurum görüşleri alındıktan sonra tekrar görüşülmek üzere teklifin Müdürlüğüne iade edilmesine ait İmar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.