2015/2015/Temmuz Ayı Meclis Kararları

2015/96 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 06 Temmuz 2015 tarihli Temmuz dönemi toplantısının 1. birleşiminde; Beşiktaş İlçesi Levazım Mahallesi, 37 pafta, 1567 ada, 2 parsel üzerinde Belediyemiz tarafından kurulması planlanan %100 Ekolojik Pazar ve diğer Pazar konseptleri ile ilgili çalışan dernek ve kuruluşlarla 5393 sayılı Belediye Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine istinaden protokol yapma konusunda Beşiktaş Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/97 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 06 Temmuz 2015 tarihli Temmuz dönemi toplantısının 1. birleşiminde; Belediyemizin Meslek Edindirme Akademisi bünyesinde yapacağı projelerde verilecek eğitim ve uygulamalar için 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesine istinaden Üniversite ve Eğitim kurumları ile işbirliği yapmak üzere yine aynı kanunun 38.maddesinin 1. fıkrasının (g) bendi gereğince Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/98 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 10 Temmuz 2015 tarihli Temmuz dönemi toplantısının 2. birleşiminde; Belediye Başkanlığımızın iş ve işlemlerine ilişkin arşiv hizmetlerinin Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuata uygun yürütülebilmesi ve çağdaş standartlara getirilebilmesi amacıyla Kurum Arşivi ve Birim Arşivlerinin kurulması, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 inci maddesine istinaden Bilgi İşlem Müdürlüğüne bağlı Kurum Arşivi Birimi adıyla bir alt birim kurulmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/99 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 10 Temmuz 2015 tarihli Temmuz dönemi toplantısının 2. birleşiminde; Otopark Ücret Tarifelerine ilişkin Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait teklifinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine istinaden aynen kabulüne ait Tarife, Esnaf ve Çalışanlar ile Plan ve Bütçe Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/100 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 10 Temmuz 2015 tarihli Temmuz dönemi toplantısının 2. birleşiminde; Belediye Başkanlığımızın 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen coğrafi ve kent bilgi sistemlerine ilişkin görev ve sorumluluklarının Uluslararası Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun yürütülebilmesi amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 inci maddesine istinaden Bilgi İşlem Müdürlüğüne bağlı Coğrafi Bilgi Sistemleri Birimi adıyla bir alt birim kurulmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/101 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 10 Temmuz 2015 tarihli Temmuz dönemi toplantısının 2. birleşiminde; Beşiktaş İlçesi, Karakış Sokak, 55 pafta, 1095 ada, 290 parsel sayılı taşınmazda 09.08.2007 tarih ve 1/1000 ölçekli Beşiktaş-Dikilitaş-Balmumcu Uygulama İmar planına göre (A) ile gösterilen 45.63 m2’lik bölümün Beşiktaş Belediyesi lehine yol olarak terkine, ancak tescil harici olan bu bölümde 291 parsel lehine irtifak hakkı mevcut bulunduğundan, ayni hak gereği bu kısmın yol alarak Beşiktaş Belediyesi adına tesciline, geriye kalan (B) ile gösterilen 389.86 m2’lik kısmın parsel olarak malikler adına tesciline, teklif folyesinde (A-C-D) gösterilen irtifak hakkının korunmasına ait İmar ve Hukuk Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/102 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 10 Temmuz 2015 tarihli Temmuz dönemi toplantısının 2. birleşiminde; Belediyemiz tarafından kiralanan Beşiktaş İlçesi Türkali Mahallesi Ihlamurdere Caddesi N.38/A’da bulunan taşınmazda, üniversite öğrencilerine hizmet etmek amacıyla açılacak çamaşırhane ile ilgili işlemleri yürütmek üzere Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün yetkilendirilmesine ve yıkama makinelerinde bir defalık yıkama ve kurutma işlemi için 3 (üç) TL ücret tarifesi uygulanmasına ilişkin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne ait teklifin aynen kabulüne ait Tarife, Esnaf ve Çalışanlar ile Kültür, Sanat, Turizm ve Sosyal İşler Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/103 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 10 Temmuz 2015 tarihli Temmuz dönemi toplantısının 2. birleşiminde; 02.04.2015 gün ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” gereğince İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce teklif edilen boş memur kadrolarına ilişkin derece değişikliğinin (II Sayılı Cetvel: Boş Kadro Değişikliği-Memur) ve memur kadro ihdasının (I Sayılı Cetvel: Kadro İhdası-Memur) yapılmasının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendine istinaden kabulüne ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/104 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 10 Temmuz 2015 tarihli Temmuz dönemi toplantısının 2. birleşiminde; Beşiktaş İlçesi, Türkali mahallesi 45 pafta, 1226 ada, 11 parsel sayılı yerin plan değişikliği teklifine ait İmar Komisyonu raporu okunarak Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/105 SAYILI KARAR:

Belediye Meclisimizin 10 Temmuz 2015 tarihli Temmuz dönemi toplantısının 2. birleşiminde; Beşiktaş İlçesi, Türkali Mahallesi, 28 pafta, 611 ada, 80-79-78-122-126-127-128-114-115 parsel sayılı yerlerin plan değişikliği teklifine ait İmar Komisyonu raporu okunarak Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.