2015/2015/Eylül Ayı Meclis Kararları

2015/106 SAYILI TEKLİF-KARAR:
Belediye Meclisimizin 7 Eylül 2015 tarihli Eylül dönemi toplantısının 1 inci Birleşiminde, Gasilhane yapımına ilişkin İmranlı Belediyesi ile protokol yapılması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/107 SAYILI TEKLİF-KARAR:
Belediye Meclisimizin 07 Eylül 2015 tarihli Eylül dönemi toplantısının 1.birleşiminde, Beşiktaş İlçesi, Dikilitaş Mah. 56 pafta, 7 ada, 76 parsel üzerindeki yerin zemin katındaki Fulya Sanat’ta İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Müdürlüğü ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38. maddesinin (g) bendi gereği protokol yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/108 SAYILI TEKLİF-KARAR:
Belediye Meclisimizin 07 Eylül 2015 tarihli Eylül dönemi toplantısının 1.birleşiminde, Beşiktaş İlçesi, Dikilitaş Mah. 56 pafta, 7 ada, 76 parsel üzerindeki yerin zemin katındaki Fulya Sanat’ta İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38. maddesinin (g) bendi gereği protokol yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/109 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2015 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2. birleşiminde; Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda lisanslı bir firmayla sözleşme ve protokol yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine ait Sağlık ve Engelliler ile Kadın ve Çocuk Komisyonu ile Hukuk Komisyonu ortak raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi

2015/110 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2015 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2. birleşiminde; İlçemiz sınırları içerisinde bulunan taksi duraklarının çağdaş bir görünüme ve standardizasyona kavuşturulması için yenilenmesi; yapılacak çalışmaların 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesine istinaden Belediyemiz bütçesinden karşılanması ait Hukuk Komisyonu ortak raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/111 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2015 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2. Birleşiminde; Belediye Başkanlığımız çalışmalarında ilçe halkına hizmet götürmekte kullanılan ve ekli listede dökümü belirtilmiş araç, gereç ve iş makinaları 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin son fıkrasına göre kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan mallar olduğundan haczi mümkün değildir. Bu nedenle ekli listede belirtilen araç, gereç ve iş makinalarının “Kamu Hizmetine Tahsisli” olmasına ait Hukuk Komisyonu ortak raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi

2015/112 SAYILI KARAR:

Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2015 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2. Birleşiminde; 5393 sayılı Belediye Kanununun son fıkrasına göre; Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. Bu nedenle ekli listede banka adları ve iban numaraları gösterilen hesaplar için “Kamu Hizmetine Tahsis Kararı” alınmasına ait Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu ortak raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi

2015/113 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2015 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2. Birleşiminde; Fen İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçelerinde yapılmak istenen bütçe aktarımının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36 ncı maddesine istinaden kabulüne ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/114 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2015 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2. Birleşiminde; Mülkiyeti Başkanlığımıza ait Dikilitaş Mahallesi 56 pafta, 7 ada, 36 (2.805,50m²), 37 (739,50m²), 40 (615,50m²), 59 (1934,50m²), 61 (2.063,50m²) parseller ile 51 parselin 1.280,00m²’lik kısmı olmak üzere toplam 9.438,50m²’lik alanın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi gereği mahalli müşterek hizmetlerde kullanmak üzere aynı kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine istinaden Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’ne tahsisine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/115 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2015 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2. Birleşiminde; Beşiktaş halkının kullanabileceği kamuya açık hizmetler yaratmak için Başkanlığımıza gelir sağlanması ve sağlanan gelirin verilecek hizmetler ile verilen hizmetlerin kalitesinin arttırılması amacıyla Beşiktaş İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, Yenidoğan Sokak, No: 22 adresinde, 246DY3C pafta, 1449 ada, 9 parsel üzerinde bulunan binanın Başkanlığımıza ait, 1, 2 ve 5 numaralı dairelerinin lojman statüsünden çıkarılması ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ve 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri doğrultusunda satılmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYÇOKLUĞU ile karar verildi

2015/116 SAYILI KARAR:

Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2015 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2. Birleşiminde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendine istinaden Beşiktaş İlçesi, Mecidiye Mahallesi, 1368-1369 ada ve 1370 ada arasında kalan Muhtar Sokağı adının “MUHTAR ZEKAİ SOKAĞI” olarak değiştirilmesine ait Çevre, Trafik ve Ulaşım Komisyonu ile Hukuk Komisyonu ortak raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi

2015/117 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2015 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2. Birleşiminde; Gayrettepe Mahallesi, 60 pafta, 1646 ada, 41 parsel üzerinde, Barbaros Bulvarı No:143/A adresinde bulanan ve Başkanlığımızca kiralanan dükkânın mahalli müşterek hizmetlerde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde Tasarım Ofislerinin, Eğitim Kurumlarının, Yayın Kuruluşlarının, Meslek Odalarının, Sivil Toplum Kuruluşlarının, Müzelerin, Vakıfların ve Derneklerin kullanımlarına tahsis edilmesine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/118 SAYILI KARAR:

Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2015 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2. birleşiminde; Beşiktaş İlçesi, 76 pafta, 101 ada, Yeşil Alan üzerinde, Kültür Mahallesi, Venüs Sokak No:7/1 adresinde, Prof. Dr. Aykut Barka Parkı içerisinde bulunan AYÖM (Afet Yönetim Merkezi Eğitim ve Koordinasyon Merkezi) binasında bulunan eğitim odasının verilecek eğitimlerde kullanılmak üzere AKUT’a tahsis edilmesine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/119 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2015 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2. birleşiminde; Belediye Başkanlığımıza ait ekli listede belirtilen taşınmazlar için Kamuya Tahsis Kararı alınmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/120 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2015 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2. birleşiminde; Dış İlişkiler Şefliğinin Dış İlişkiler Müdürlüğüne dönüştürülerek, 1 inci derece Dış İlişkiler Müdürü kadrosu ihdas edilmesine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/121 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2015 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2. birleşiminde; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norma Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre Belediyemizde boş bulunan norm fazlası zabıta memur kadrosunun iptali ile dolu bulunan memur kadrolarında ihtiyaç duyulan derece değişikliği yapılmasına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/122 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2015 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2. birleşiminde; Plan ve Proje Müdürlüğünün hizmet gereği Fen İşleri Müdürlüğü bünyesine alınmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/123 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2015 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2. birleşiminde; Belediyemiz İlçe sınırlarında bulunan yeşil alan üzerindeki işgallerin ve site kullanımlarında kalan işgalli yeşil alanlar ile ilgili, site malikleri tarafından yetkilendirilmiş kişiler ile hemşerilik hukuku içerisinde karşılıklı görüşmeye, yeşil alanların ticari faaliyet olmaksızın çocukların, gençlerin, yaşlıların dinlenme yeri, spor ve yürüyüş alanları olarak kullanmak amacı ile elektrik, su, güvenlik, bakım, onarım hizmetlerinin sitelerce karşılanması koşulu ile protokol yapmaya, gerektiğinde komisyon kurmaya ve işlemleri yapmak, olurları vermek üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine istinaden Belediye Başkanına yetki verilmesine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/124 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2015 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2. birleşiminde; Belediye Başkanlığımıza bağlı Fulya Sanat, Akatlar, Levent, Ortaköy Kültür Merkezleri salonlarının 2015-2016 yılı tahsis ve bilet satış bedellerinin tespiti ile bilet satış yerleriyle sözleşme yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g maddesi gereği Belediye Başkanına yetki verilmesine ait Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/125 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2015 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2. birleşiminde; Belediyemize bağlı Fulya Sanat’ta 2015-2016 yılı içinde Beşiktaş Belediyesi tarafından yapılacak ücretli konserlerin bilet ücret tarifelerinin belirlenmesine ait Plan Bütçe ile Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/126 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2015 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2. birleşiminde; 09.10.2015 tarihinde Mustafa Kemal Merkezinde düzenlenecek olan konsere Kardeş Şehrimiz Erlangen’den katılacak Rainer Glas ve Sound Of The Orien müzik grubunun ulaşım, yeme içme, konaklama ve konser için gerekli olan teknik malzeme ve organizasyon giderlerinin Belediyemiz Bütçesinden karşılanmasına ait Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kültür, Sanat, Turizm ve Sosyal İşler Komisyonu ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/127 SAYILI KARAR:

Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2015 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2. Birleşiminde; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “09.08.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Beşiktaş – Dikilitaş – Balmumcu Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği (Planda eski eser taralı yerler ile ilgili istikamet ve TAKS 0,40 uygulaması) hakkındaki teklifine ait İmar Komisyonu raporu okunarak Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/128 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2015 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2. Birleşiminde; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “09.08.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Beşiktaş – Dikilitaş – Balmumcu Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği (“Ticaret + Konut” alanlarında istenildiği takdirde binanın tamamının konut veya ticaret olabilmesi)” hakkındaki teklifine ait İmar Komisyonu raporu okunarak Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/129 SAYILI KARAR:

Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2015 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2. Birleşiminde; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “09.08.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Beşiktaş – Dikilitaş – Balmumcu Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği (Emsal verilen parsellerde çekme mesafeleri içerisinde kalmak kaydıyla Max. KAKS=0,40 olmak üzere uygulama yapılması)” hakkındaki teklifine ait İmar Komisyonu raporu okunarak Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/130 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2015 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2. Birleşiminde; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “09.08.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Beşiktaş – Dikilitaş – Balmumcu Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği (Komşu parsellere tecavüz olması durumunda ifraz yapılması)” hakkındaki teklifine ait İmar Komisyonu raporu okunarak Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi

2015/131 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2015 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2. Birleşiminde; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “09.08.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Beşiktaş – Dikilitaş – Balmumcu Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği (Emsali artırmamak şartıyla yeniden blok etüdü yapma)” hakkındaki teklifine ait İmar Komisyonu raporu okunarak Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/132 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2015 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2. Birleşiminde; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “09.08.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Beşiktaş – Dikilitaş – Balmumcu Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği (Emsali artırmamak şartıyla yeniden blok etüdü yapma)” hakkındaki teklifine ait İmar Komisyonu raporu okunarak Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/133 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2015 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2. Birleşiminde; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “09.08.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Beşiktaş – Dikilitaş – Balmumcu Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği (Kış bahçesi) hakkındaki teklifi ne ait İmar Komisyonu raporu okunarak Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/134 SAYILI KARAR:

Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2015 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2. Birleşiminde; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “09.08.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Beşiktaş – Dikilitaş – Balmumcu Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği (Mevcut binaların subasman kotu korunması)” hakkındaki teklifi ne ait İmar Komisyonu raporu okunarak Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/135 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2015 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2. Birleşiminde; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “09.08.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Beşiktaş – Dikilitaş – Balmumcu Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği (Tabii Zemin altında ve ortak alan olarak kullanılmak şartıyla ilave bodrum kat yapılması) hakkındaki teklifine ait İmar Komisyonu raporu okunarak Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/136 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2015 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2. Birleşiminde; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “09.08.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Beşiktaş – Dikilitaş – Balmumcu Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği (Kat adedi değişmeden konut alanlarda kat yüksekliklerin max 4 m, diğer alanlarda imar yönetmeliğinde belirtilen kat yüksekliklerinin uygulanması)” hakkındaki teklifine ait İmar Komisyonu raporu okunarak Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/137 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2015 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2. Birleşiminde; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “09.08.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Beşiktaş – Dikilitaş – Balmumcu Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği (Blok ebatların değişmeden yapılanmalara göre oluşan imar istikametleri doğrultusunda blokların ötelenmesi)” hakkındaki teklifine ait İmar Komisyonu raporu okunarak Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/138 SAYILI KARAR:

Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2015 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2. Birleşiminde; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “09.08.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Beşiktaş – Dikilitaş – Balmumcu Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği (Planda gösterilen bina irtifaklarının kat adedine dönüştürülmesi ve kat yüksekliklerinin planlı alanlar tip imar yönetmeliğine göre uygulanması + uygulama imar planı kapsamında kalan tüm bölgelerde uygulanması)” hakkındaki teklifine ait İmar Komisyonu raporu okunarak Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/139 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2015 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2. Birleşiminde; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “09.08.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Beşiktaş – Dikilitaş – Balmumcu Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği (Gayrettepe Mahallesi, 59 pafta, 4 ada, 86-87-88-89-90 parsellerin blok ebatlarını değiştirmeden mevcut blokların hizasına çekilmesi)” hakkındaki teklifine ait İmar Komisyonu raporu okunarak Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/140 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2015 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2. birleşiminde; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “09.08.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Beşiktaş – Dikilitaş – Balmumcu Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği (Cihannuma Mah. 50 pafta, 282 ada, 39 parsel blok ebadı değiştirilmeden istikametin 1 m. geri çekilmesi)” hakkındaki teklifine ait İmar Komisyonu raporu okunarak Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/141 SAYILI KARAR:

Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2015 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2. birleşiminde; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “2960 sayılı Yasa Kapsamında 10.12.1993 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği (Çatı Eğiminin %45’e çıkarılması)” hakkındaki teklifine ait İmar Komisyonu raporu okunarak Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/142 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2015 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2. birleşiminde; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “2960 sayılı Yasa Kapsamında 10.12.1993 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği (Subasman kotu ile ilgili düzenleme)” hakkındaki teklifine ait İmar Komisyonu raporu okunarak Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/143 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2015 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2. birleşiminde; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “2960 sayılı Yasa Kapsamında 10.12.1993 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği (1. bodrum katlarda kısmi hafriyat)” hakkındaki teklifine ait İmar Komisyonu raporu okunarak Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/144 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2015 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2. birleşiminde; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “2960 sayılı Yasa Kapsamında 10.12.1993 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği (İstanbul Otopark Yönetmeliği hükümleri uygulanması)” hakkındaki teklifine ait İmar Komisyonu raporu okunarak Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/145 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2015 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2. birleşiminde; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “2960 sayılı Yasa Kapsamında 10.12.1993 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği (Ticaret alanlarında emsalin net parselden hesaplanması)” hakkındaki teklifine ait İmar Komisyonu raporu okunarak Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/146 SAYILI KARAR:

Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2015 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2. birleşiminde; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “2960 sayılı Yasa Kapsamında 10.12.1993 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği (Komşu parsellere tecavüz olması durumunda ifraz yapılması)” hakkındaki teklifine ait İmar Komisyonu raporu okunarak Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/147 SAYILI KARAR:

Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2015 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2. birleşiminde; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “2960 sayılı Yasa Kapsamında 10.12.1993 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği (Planda emsali verilmiş yerlerde emsali aşmamak şartı ile ikiz blok veya bitişim nizam uygulaması)” hakkındaki teklifine ait İmar Komisyonu raporu okunarak Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/148 SAYILI KARAR:

Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2015 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2. birleşiminde; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “2960 sayılı Yasa Kapsamında 10.12.1993 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği (Emsali artırmamak şartı ile yeniden blok etüdü yapma)” hakkındaki teklifine ait İmar Komisyonu raporu okunarak Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/149 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2015 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2. birleşiminde; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “2960 sayılı Yasa Kapsamında 10.12.1993 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği (Kış Bahçesi)” hakkındaki teklifine ait İmar Komisyonu raporu okunarak Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/150 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2015 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2. birleşiminde; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “2960 sayılı Yasa Kapsamında 10.12.1993 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği (Mevcut binaların subasman kotu korunması)” hakkındaki teklifine ait İmar Komisyonu raporu okunarak Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/151 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2015 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2. birleşiminde; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “2960 sayılı Yasa Kapsamında 10.12.1993 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği (Kat adedi değişmeden konut alanlarda kat yüksekliklerin max 4 m, diğer alanlarda imar yönetmeliğinde belirtilen kat yüksekliklerinin uygulanması)” hakkındaki teklifine ait İmar Komisyonu raporu okunarak Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/152 SAYILI KARAR:

Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2015 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2. birleşiminde; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “2960 sayılı Yasa Kapsamında 10.12.1993 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği (Blok ebatların değişmeden yapılanmalara göre oluşan imar istikametleri doğrultusunda blokların ötelenmesi)” hakkındaki teklifine ait İmar Komisyonu raporu okunarak Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/153 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2015 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2. birleşiminde; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “2960 sayılı Yasa Kapsamında 10.12.1993 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği (Planda gösterilen bina irtifaklarının kat adedine dönüştürülmesi ve kat yüksekliklerinin planlı alanlar tip imar yönetmeliğine göre uygulanması + uygulama imar planı kapsamında kalan tüm bölgelerde uygulanması)” hakkındaki teklifine ait İmar Komisyonu raporu okunarak Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/154 SAYILI KARAR:

Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2015 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2. Birleşiminde; Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 08.07.2015 tarih ve E.14635 sayılı yazısında da belirtildiği üzere “üç ay içinde Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmeyen kararların onaylanmış sayılacağı, İlçe Belediyesinin imara ilişkin kararlarını reddetme yetkisi bulunmadığı”ndan Belediye Meclisimizce alınıp Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilen Meclis kararlarının üç ay içinde bir karar alınmadan Büyükşehir Belediye Meclisinde/Komisyonunda beklemekte olan tekliflerin onaylanmış sayılmasına, Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmekte, ancak nihai bir karar alınmadan çeşitli nedenlerle iade edilerek sürecin uzatılmasının kararın onaylanması sonucunu doğuracağına, bundan sonra alınacak kararlarda bu hükmün uygulanmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/155 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2015 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2. Birleşiminde; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 46 34 11 35 08 2 0 00 5 03 5 9 90 Diğer Hizmet Alımları Bütçe kodunda yeterli ödenek bulunmadığından Fen İşleri Müdürlüğünün 46 34 11 33 06 2 00 5 06 5 7 07 Yol Yapım Giderleri bütçe kodundan 6.000.000,00 TL’nin 46 34 11 35 08 2 0 00 5 03 5 9 90 Diğer Hizmet Alımları bütçe koduna aktarılmasına ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi

2015/156 SAYILI KARAR:

Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2015 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2. Birleşiminde; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce hazırlanan “Beşiktaş Belediyesi Sanat Kurulu Çalışma Yönetmeliği”nin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendine göre kabulüne ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/157 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2015 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2. Birleşiminde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde Mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla Kültür ve Sanat Hizmetleri Belediyenin görev ve sorumlulukları arasında sayıldığından; Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın anısını yaşatmak, Türk şiirinin gelişimine katkıda bulunmak ve şiirin hayata daha çok katılımına katkı sağlamak amacıyla 1. Dağlarca Şiir Ödülü düzenlenmesine ve tüm giderlerin Belediye bütçesinden karşılanmasına ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.