2011/2011/ Ekim Ayı Meclis Kararları

3 Ekim 2011 Meclis Kararları
2011 / 50 Karar

Belediye Meclisimizin 03 EKİM 2011 tarihli EKİM dönemi toplantısının 1.birleşiminde, 09-14 Ekim 2011 tarihleri arasında Belçika’nın Başkenti Brüksel’de düzenlenecek olan “Open Days” Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftasına katılacak olan Belediye Başkanı İsmail ÜNAL, Meclis 1.Başkan Vekili H.Kemal ÇİLOĞLU, Meclis Üyesi Bülent TATAR, Başkan Yardımcısı Doç.Dr. Kahraman BERK, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Elçin ÖNDER TURAN, Sağlık İşleri Müdürü Şeref ŞEKER’in 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereği yol ve harcırah giderlerinin ödenmesine ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

3 Ekim 2011 Meclis Kararları
2011 / 51 Karar

Belediye Meclisimizin 03 Ekim 2011 tarihli Ekim dönemi toplantısının 1.birleşiminde, İlçemizde başlatılacak “Plastik Kapak Toplama” kampanyasının yürütülebilmesi ve Omurilik Felçliler Derneği ile protokol yapılması için 5393 sayılı Belediye Kanunun 38/g ve 75/c maddeleri gereğince Belediye Başkanına yetki verilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

3 Ekim 2011 Meclis Kararları
2011 / 53 Karar

5393 sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi ve Belediye Meclisinin Çalışma usulüne ait kararnamenin 6. maddesi gereğince 2012 Mali Yılı Bütçesinin Gelir ve Gider bölümleri ile Bütçe Kararnamesinin maddeleri müzakereye açıldı açık oylama ile bütçenin oylamasına geçildi.

Madde 1 - Belediye birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam (200.000.000,00)Türk liralık ödenek verilmiştir, şeklindeki kararnamenin 1. maddesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

Madde 2 - Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi toplam (200.000.000,00) TL. olarak tahmin edilmiştir, şeklindeki kararnamenin 2. maddesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

Madde 3 - 2011 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır, şeklindeki kararnamenin 3. maddesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

Madde 4 - Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları ( C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir, şeklindeki kararnamenin 4. maddesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

Madde 5 - (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir, şeklindeki kararnamenin 5. maddesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince Memur ve Hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir, şeklindeki kararnamenin 6. maddesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

Madde 7-Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

1-Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14),
2-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (B) (Örnek-15),
3-Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16),
4-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17),
5-Çok yıllı gider bütçesi cetveli (Örnek-18),
6-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek:8),
7-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19),
8-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek – 20),
9-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21),
10-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22),
11-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23),
12-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24),
13-237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T1) Cetveli (Örnek-25),
14-Mevcut Taşıtları Gösterir (T2) Cetveli (Örnek-26),
15-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek:-27),
16-Finansman Programı (Örnek-28)

Şeklindeki kararnamenin 7.maddesi OYBİRLİĞİ ile Kabul edildi.

Madde 8 - Meclisce kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir, şeklindeki kararnamenin 8.maddesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.


Madde 9 – Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için
Meclise yapılması uygun görülen, işlere ilişkin olarak borçlanma kararı verildikten sonra kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır, şeklindeki kararnamenin 9.maddesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

Madde 10 – Vergi, resim, harç ve katılım paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ile tahakkuka bağlı olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili hakkında kanun ve diğer ilgili kanunların öngördüğü şekilde tahsil edilecektir, şeklindeki kararnamenin 10.maddesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.


Madde 11 – 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin son bendinde “Belediyenin proje karşılığı Borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen uygulanan malları ile Belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gibi gelirleri haczedilemez” denilmekte olup, belirtilen yasalar çerçevesinde Belediyemizin bankalardaki mevcut cari hesaplarına esham tahvilatı bonoları ve Belediyenin taşınır, taşınmaz mallarına ve bunların gelirlerine, Kamu hizmetlerine tahsis edilmiş olduğundan haczedilemez, şeklindeki kararnamenin 11.maddesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.


Madde 12 – 4109 sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanların yardım hakkındaki kanunun 11. maddesine göre bir yıl öncesi gerçekleşen nakdi tahsilatının azami %2’si oranına kadar ödenek ayrılır. Bu ödenek bütçenin 05 Cari Transferler ekonomik kodunun, 054 Hane halkına yapılan transferler bölümünün, 0547 sosyal amaçlı Transferler kısmının altında 054751 Muhtaç Asker ailesi yardımı tertibine konur. Bu tertipten yılı içinde harcanmayıp artan ödenekler ertesi yılı bütçesine Belediye Encümenince devir eden ödenek olarak aktarılır, şeklindeki kararnamenin 12.maddesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

Madde 13 – Belediye Başkanı ivazsız bağış almaya yetkilidir, şeklindeki kararnamenin 13.maddesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

Madde 14 - Günün koşullarına göre işçilerle sözleşme yapmaya Belediye Başkanı yetkilidir, şeklindeki kararnamenin 14.maddesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

Madde 15 - Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girer, şeklindeki kararnamenin 15.maddesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

Madde 16 - Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür, şeklindeki kararnamenin 16.maddesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

GELİR BÜTÇESİ :

01-VERGİ GELİRLERİ 115.155.000,00 TL olarak 25 kabul oy’la vergi gelirleri bölümü kabul edildi.
02-SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 0,00 TL olarak 25 kabul oy’la vergi gelirleri bölümü kabul edildi.
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 1.445.000,00 TL olarak 25 kabul oy’la vergi gelirleri bölümü kabul edildi.
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GEL. 20.000,00 TL olarak 25 kabul oy’la vergi gelirleri bölümü kabul edildi.
05-DİĞER GELİRLER 60.934.000,00 TL olarak 25 kabul oy’la vergi gelirleri bölümü kabul edildi.
06-SERMAYE GELİRLERİ 23.000.000,00 TL olarak 25 kabul oy’la vergi gelirleri bölümü kabul edildi.
08-ALACAKLARDAN TAHSİLÂT 0,00 TL olarak 25 kabul oy’la vergi gelirleri bölümü kabul edildi.
09-RED VE İADELER(-) -554.000,00 TL olarak 25 kabul oy’la vergi gelirleri bölümü kabul edildi.

GİDER BÜTÇESİ

01PERSONELGİDERLERİ 33.759.000.00 TL olarak 25 kabul oy’la vergi giderleri bölümü kabul edildi.
02-SOSYAL GÜV.KUR.DEVLET PRİMİ GİDERLER 5.337.600,00 TL olarak 25 kabul oy’la vergi giderleri bölümü kabul edildi .
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 69.633.400,00 TL olarak 25 kabul oy’la vergi giderleri bölümü kabul edildi.
04-FAİZ GİDERLERİ 0,00 TL olarak 25 kabul oy’la vergi giderleri bölümü kabul edildi.
05-CARİ TRANSFERLER 16.517.205,00 TL olarak 25 kabul oy’la vergi giderleri bölümü kabul edildi.
06-SERMAYE GİDERLERİ 57.550.000,00 TL olarak 25 kabul oy’la vergi giderleri bölümü kabul edildi.
07-SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 TL olarak 25 kabul oy’la vergi giderleri bölümü kabul edildi.
08-BORÇ VERME 0,00 TL olarak 25 kabul oy’la vergi giderleri bölümü kabul edildi.
09-YEDEK ÖDENEKLER 17.202.795,00 TL olarak 25 kabul oy’la vergi giderleri bölümü kabul edildi.

Belediye Meclisimizin 07 EKİM 2011 tarihli Ekim dönemi toplantısının 2. birleşiminde 2012 Mali Yılı Tahmini Bütçesi Açık oylama ile oylanması sonucunda 25 oy’la OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. 

7 Ekim 2011 Meclis Kararları
2011 / 54 Karar

Belediye Meclisimizin 07 EKİM 2011 tarihli EKİM dönemi toplantısının 2. birleşiminde, 2012 Mali Yılı için Belediye Zabıta Personelinin fazla mesai ücretinin yükseltilmesine ait Hukuk ve Bütçe komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

7 Ekim 2011 Meclis Kararları
2011 / 55 Karar

Belediye Meclisimizin 07 EKİM 2011 tarihli EKİM dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Başkanlığımızın 2011 yılında uygulayacağı Vergi, Resim ve Harçlar ile Ücret Tarifelerinin görüşülmesine ait Tarife Esnaf Çalışanlar Komisyonu raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 

7 Ekim 2011 Meclis Kararları
2011 / 56 Karar

Belediye Meclisimizin 07 EKİM 2011 tarihli EKİM dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Sözleşmeli Personele ilişkin 2011 yılında unvanları belirtilmiş sözleşmeli personele ödenecek ücretlerin belirlenmesine ait Bütçe ve Hukuk Komisyonu ortak raporu okunarak,raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 

7 Ekim 2011 Meclis Kararları
2011 / 57 Karar

Belediye Meclisimizin 07 EKİM 2011 tarihli EKİM dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Başkanlığımızda boş bulunan Norm fazlası Memur ve İşçi kadrolarının iptali ile Memur kadrolarında derece değişikliği yapılmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 

7 Ekim 2011 Meclis Kararları
2011 / 58 Karar

Belediye Meclisimizin 07 EKİM 2011 tarihli EKİM dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Beşiktaş Dikilitaş Mah. 60 pafta,1083 ada, 46(eski29-30) parsel sayılı yerin plan değişikliğine ait İmar Komisyonu raporu okunarak,raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi..