2013/2013/Temmuz Ayı Meclis Kararları

 2013/38 TEKLİF-KARAR : Belediye Meclisimizin 01 TEMMUZ 2013 tarihli Temmuz dönemi toplantısının 1.birleşiminde, Başkanlığımızda boş bulunan Memur kadrolarında unvan ve derece değişikliği yapılmasına ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 

2013/39KARAR: Belediye Meclisimizin 05 Temmuz 2013 tarihli Temmuz dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Beşiktaş Orhaniye Caminin onaylı projeleri doğrultusunda onarımının yapılabilmesi için katkı payından yararlanmak amacıyla İstanbul İl Özel İdaresi ve İstanbul Valiliğine gerekli müracaatların yapılması hususunda, 5393 sayılı Belediye Kanunun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına Yetki verilmesine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2013/40 KARAR :Belediye Meclisimizin 05 Temmuz 2013 tarihli Temmuz dönemi toplantısının 2. birleşiminde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından şartlı hibe yardımı kapsamında 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75.maddesinin (a) bendine göre Fen İşleri Müdürlüğünün 2013 yılındaki proje uygulamalarında kullanacağı, Asfalt, beton, beton elamanları, kent mobilyaları taleplerimizin karşılanmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

2013/41KARAR  : Belediye Meclisimizin 05 TEMMUZ 2013 tarihli TEMMUZ dönemi toplantısının 2.birleşiminde,         “Akatlar Kültür ve Spor Merkezi yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş ‘den 9.000.000 (dokuz milyon) TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş‘ce teminat olarak alınacak Belediyemiz çevre temizlik vergisi, elektrik ve havagazı tüketim vergisi, işgal harcı, kira gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu kredi ile elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulün İller Bankası A.Ş’ye ipotek vermeye Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş’ye rehin vermeye İller Bankası A.Ş’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde 5393 sayılı Belediye Kanunun 68.Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı İsmail ÜNAL’ın yetkili kılınmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.