2013/2013/Ekim Ayı Meclis Kararları

2013/55  TEKLİF - KARAR :
Belediye Meclisimizin 01 Ekim 2013 tarihli Ekim dönemi toplantısının 1.birleşiminde, Tüketici Hakem Heyetine bir yedek üye seçimine ait Müdürlük teklifi okunarak, TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi, CHP Grup Sözcüsü Sayın Yakup ŞEKER söz alarak  Tüketici Hakem Heyetine yedek üye olarak Sayın Şule BERKSOY’ u  önerdi, yapılan açık oylama sonucunda Sayın Şule BERKSOY Tüketici Hakem Heyetine yedek üye olarak OYBİRLİĞİ ile seçilmiştir.
   
2013/56 KARAR   :
Belediye Meclisimizin 01.10.2013 tarihli Ekim dönemi toplantısının 1.Birleşiminde, CHP gurup sözcüsü Sayın Yakup ŞEKER söz alarak Satvet ÇİFTÇİ ile Özel Beşiktaş Belediyesi Sıtkı Çiftçi Kreş ve Gündüz Çocuk Bakım Evi arasında Belediye Başkanı’na Protokol yapma yetkisi verilmesine ait teklif için gerekli çalışmalar yapıldığından Müdürlüğüne iadesini önerdi, teklif oya sunuldu, OYBİRLİĞİ ile Müdürlüğüne iadesine karar verildi.

2013/57 KARAR     :
Belediye Meclisimizin 04 EKİM 2013 tarihli EKİM ayı toplantısının 2. Birleşiminde 2014 yılına ait Performans Programının değerlendirilmesi ve onaylanmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2013/58 KARAR  :
5393 sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi ve Belediye Meclisinin Çalışma usulüne ait kararnamenin 6. maddesi gereğince 2014 Mali Yılı Bütçesinin Gelir ve Gider bölümleri ile Bütçe Kararnamesinin maddeleri müzakereye açıldı açık oylama ile bütçenin oylamasına geçildi.

Madde 8 - Meclisce kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir, şeklindeki kararnamenin 8.maddesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.


Madde 9 – Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için Meclise yapılması uygun görülen, işlere ilişkin olarak borçlanma kararı verildikten sonra kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır, şeklindeki kararnamenin 9.maddesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

Madde 10 – Vergi, resim, harç ve katılım paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ile tahakkuka bağlı olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili hakkında kanun ve diğer ilgili kanunların öngördüğü şekilde tahsil edilecektir, şeklindeki kararnamenin 10.maddesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.
 
Madde 11 – 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin son bendinde “Belediyenin proje karşılığı Borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen uygulanan malları ile Belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gibi gelirleri haczedilemez” denilmekte olup, belirtilen yasalar çerçevesinde Belediyemizin bankalardaki mevcut cari hesaplarına esham tahvilatı bonoları ve Belediyenin taşınır, taşınmaz mallarına ve bunların gelirlerine, Kamu hizmetlerine tahsis edilmiş olduğundan haczedilemez, şeklindeki kararnamenin 11.maddesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.
 
Madde 12 – 4109 sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanların yardım hakkındaki kanunun 11. maddesine göre bir yıl öncesi gerçekleşen nakdi tahsilatının azami %2’si  kadar ödenek ayrılır. Bu ödenek bütçenin 05 Cari Transferler ekonomik kodunun, 054 Hane halkına yapılan transferler bölümünün, 0547 sosyal amaçlı Transferler kısmının altında 054751 Muhtaç Asker ailesi yardımı tertibine konur. Bu tertipten yılı içinde harcanmayıp artan ödenekler ertesi yılı bütçesine Belediye Encümenince devir eden ödenek olarak aktarılır. Asker ailesi yardımı ödemeleri her ayın 17’de başlayıp, ayın son gününe kadar devam eder, şeklindeki kararnamenin 12.maddesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

Madde 13 – Belediye Başkanı ivazsız bağış almaya yetkilidir, şeklindeki kararnamenin 13.maddesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

Madde 14 - Günün koşullarına göre Memur ve işçilerle sözleşme yapmaya Belediye Başkanı yetkilidir, şeklindeki kararnamenin 14.maddesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

Madde 15 - Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girer, şeklindeki kararnamenin 15.maddesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

Madde 16 - Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür, şeklindeki kararnamenin 16.maddesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

GELİR BÜTÇESİ         :

01-VERGİ GELİRLERİ  149.610.000.00 TL olarak 23 kabul oy’la vergi gelirleri bölümü kabul edildi.
02-SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ  0,00 TL olarak 23 kabul oy’la vergi gelirleri bölümü kabul edildi.
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ  13.060.000,00TL olarak 23 kabul oy’la vergi gelirleri bölümü kabul edildi.
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GEL. 130.000,00TL olarak 23 kabul oy’la vergi gelirleri bölümü kabul edildi.
05-DİĞER GELİRLER  37.580.000,00TL olarak 23 kabul oy’la vergi gelirleri bölümü kabul edildi.
06-SERMAYE GELİRLERİ  150.000,00TL olarak 23 kabul oy’la vergi gelirleri bölümü kabul edildi.
08-ALACAKLARDAN TAHSİLÂT 0,00 TL olarak 23 kabul oy’la vergi gelirleri bölümü kabul edildi.
09-RED VE İADELER(-) -530.000,00TL  olarak 23 kabul oy’la vergi gelirleri bölümü kabul edildi.

GİDER BÜTÇESİ               

01PERSONELGİDERLERİ    35.385.000,00TL olarak 23 kabul oy’la vergi giderleri bölümü kabul edildi.
02-SOSYAL GÜV.KUR.DEVLET PRİMİ GİDERLER  5.426.000,00 TL olarak 23 kabul oy’la vergi giderleri bölümü kabul edildi .
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 94.159.000,00 TL olarak 23 kabul oy’la vergi giderleri bölümü kabul edildi.
04-FAİZ GİDERLERİ  1.650.000,00TL olarak 23 kabul oy’la vergi giderleri bölümü kabul edildi.
05-CARİ TRANSFERLER  6.420.000,00 TL olarak 23 kabul oy’la vergi giderleri bölümü kabul edildi.
06-SERMAYE GİDERLERİ  39.010.000,00TL olarak 23 kabul oy’la vergi giderleri bölümü kabul edildi.
07-SERMAYE TRANSFERLERİ   0,00  TL olarak 23 kabul oy’la vergi giderleri bölümü kabul edildi.
08-BORÇ VERME    0,00   TL olarak 23kabul oy’la vergi giderleri bölümü kabul edildi.
09-YEDEK ÖDENEKLER  17.950.000,00TL  olarak 23 kabul oy’la vergi giderleri bölümü kabul edildi.

Belediye Meclisimizin 04 EKİM 2013 tarihli Ekim dönemi toplantısının 2. birleşiminde 2014 Mali Yılı Tahmini Bütçesi açık oylama ile oylanması sonucunda 23 oy’la OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

2013/59 KARAR :
Belediye Meclisimizin 04 EKİM 2013 tarihli EKİM dönemi toplantısının 2. birleşiminde, 2014 Mali yılı için Belediye Zabıta personeline Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin ödenmesine ait Bütçe Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


 2013/60 KARAR  :
Belediye Meclisimizin 04 EKİM 2013 tarihli EKİM dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, Başkanlığımızda boş bulunan Memur kadrolarında derece ve unvan değişikliğinin yapılması, dolu Memur kadrolarında sınıf değişikliği yapılması ile boş işçi kadrolarının iptaline ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2013/61 KARAR     :
Belediye Meclisimizin 04 Ekim 2013 tarihli Ekim dönemi toplantısının 2.birleşiminde, 7-10 Ekim 2013 tarihleri arasında Belçika’nın başkenti Brüksel de düzenlenecek olan “Open Days Avrupa Bölgeler ve Şehir Haftasına” gidecek Heyete Av .Birgül KİLİT’inde katılması, söz konusu tarihler arasında görevli sayılması ve günlük harcırah, ulaşım, konaklama, sigorta ve yurtdışı çıkış harç giderlerinin ödenmesine ait Bütçe Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2013/62 KARAR :
Belediye Meclisimizin 04 EKİM 2013 tarihli EKİM dönemi toplantısının 2.birleşiminde, UKOME’nin aldığı karar gereği otopark ücret tarifesinde değişiklik yapılmasına ait Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.