Plan ve Proje Şefliği
• Beşiktaş’ın yüksek kentsel standartlara ulaştırılması, tarihi ve kültürel değerlerinin korunması, kent kimliğinin geliştirilmesi için gerekli projelerin ve proje önceliklerinin belirlenmesi.
• Beşiktaş’ın ihtiyaçları doğrultusunda gerekli projelerin hazırlanması veya hazırlatılması. Bu görevlerin yerine getirilmesi için proje ihalelerinin yürütülmesi ve gerektiğinde hizmet alımı, mal alımı, ihalelerin kontrolörlük hizmetinin yürütülmesi.
• Belediye yetki ve sorumluluk alanında bulunan tüm mahalle, meydan, cadde ve sokaklarda kentsel tasarım projelerinin hazırlanması veya hazırlatılması.
• Tarihi eserlerin rölövelerinin hazırlanması ve Anıtlar Kuruluna sunularak gerektiğinde tadilat projelerinin yapılması.
• Park, meydan, çevre düzenlemesi gibi işlerde ilgili müdürlüklere yardımcı olunarak işlerin Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılması ve kontrollük işlerinin yürütülmesi.
• Müdürlük görevi kapsamında gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları, (İBB ve ilçe belediyeleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü), üniversiteler, özel kuruluşlar, STK’lar, ile iş birliği yapılması ve ilgili projelerin takibinin yapılması.
• Stratejik planlamaya göre bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanımının sağlanması.
• Kent içi ulaşımın rahatlaması, şehir estetiğinin iyileştirilmesi amacı ile ulaşım planlaması, sokak, meydan ve bahçe aydınlatmaları, yaya yolları ve meydan düzenleme projelerinin hazırlanması
• Sokak sağlıklaştırma projelerinin hazırlanması veya hazırlatılması.
• Kamu ya da özel mülkiyete ait taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile ilgili projelerin yapılması veya yaptırılması.
• Görev alanıyla ilgili her türlü araştırma ve geliştirme işlerinin yapılması veya yaptırılması.
• Görev alanı ile ilgili dokümanların yazılı ve basılı yayın haline getirilmesi ve arşivlenmesi.
• Müdürlük makamınca verilecek diğer görevlerin yapılması.