Numarataj ve Akıllı Saha Şefliği

 
İlçe sınırları içerisindeki tüm cadde ve sokakların tanımlanmasını ve taşınmazların numaralandırılmasını gerçekleştirir.
 
• Belirlenen adreslere göre pafta, ada, parsel tespitlerini yapmak.
• Cadde, sokak, bulvar, meydan, park isimleri değişikliğinin veya yeni isim verilmesinin tavsiye kararı alınarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/g maddesi uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisi’ne karar alınmak üzere göndermek. 31.07.2006 gün 26245 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren adres ve numaralamaya ilişkin yönetmelik uyarınca binalara kapı numaraları verilmesi ve güncellenmesi çalışmalarını yürütmek.
• Sokak isimleri ve kapı numaralarını belirleyerek değişiklikleri ve/veya eksiklikleri tespit etmek ve yenileme çalışmalarını yapmak veya yaptırmak.
• İlçe sınırları içerisindeki belediye, hazine, vakıflar, İl Özel İdareleri ve diğer kamu birimlerine ait gayrimenkullerin tespitini yapmak.
• Kadastral pafta, halihazır haritaların orijinallerini tasnif ve tanzim etmek, arşivlenmesini ve muhafazasını sağlamak; her türlü parsel değişikliklerini günü gününe işleyerek haritaların güncelliğini muhafaza etmek.
• 25.04.2006 tarihli 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 69. Maddesine göre 31.07.2006 tarih ve 26245 sayılı resmi gazetede yayınlanan ‘Adres ve Numaralamaya Ait Yönetmelik’ kapsamında numaralandırılan binalara ait adreslerin Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmesini ve bu verilerin güncellenmesini sağlamak.
• Vatandaşlardan, mahkemelerden, resmi kurumlardan gelen adrese ilişkin yazı ve dilekçelere yanıt vermek.

Numarataj Dilekçe Örneği için Tıklayınız.