Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB)
Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu, Beşiktaş’ın tarihi, kültürel ve mimari yapısına sahip çıkmak, koruyup yaşatmak ve gelecek kuşaklara en özgün şekilde aktarılmasını sağlayacak koruma çalışmalarını yürütmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni ve Büyükşehir Belediyesi'nin muvafakatiyle Beşiktaş Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde 11.03.2014 tarihinde faaliyete geçmiştir. KUDEB, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve bu kanuna dayalı yönetmelikler ile Koruma Yüksek Kurulunun İlke Kararları ve İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun almış olduğu kararlar doğrultusunda görev yapar.
KUDEB, mevzuatta belirlenen kurallar ve süreçlere uymak koşuluyla aşağıda sıralanan görevleri yerine getirir:

• II. grup tescilli korunması gerekli kültür varlığı ilan eden eski eser taşınmazların proje tasdik, ruhsat ve iskân işlerini yürütmek basit bakım-onarım izinlerini vermek,
• Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında yapılacak olan tadilat ve tamirat uygulamaları öncesinde yapıyı incelemek ve yapılacak onarıma ilişkin koşulların belirtildiği onarım ön izin belgesini düzenlemek,
• Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında, tadilat ve tamiratların; özgün biçim ve malzemeye uygun olarak gerçekleştirilmesini denetlemek, uygun bulunanlara onarım uygunluk belgesi düzenlemek,
• Tadilat ve tamirat kapsamında başlanılan onarımlarda esaslı onarım gereğinin saptanması durumunda onarımı durdurarak konuyu belgeleriyle birlikte ilgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletmek,
• Taşınmaz kültür ve tabiat varlığı parseline bitişik parsellerde ve koruma alanlarında yer alan ve yürürlükteki yasal düzenlemelere göre ruhsatı bulunan tescilsiz taşınmazlardaki tadilat ve tamirat uygulamalarına varsa koruma amaçlı imar planı koşulları da dikkate alınarak izin vermek ve denetlemek,
• Koruma Bölge Kurulları tarafından uygun görülen koruma amaçlı imar planlarının plan hükümleri çerçevesinde uygulanmasını denetlemek,
• Koruma Bölge Kurulları tarafından onaylanmış rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine ilişkin uygulamaları denetlemek, projesine uygun tamamlanan uygulamalar için yapı kullanma izin belgesi (iskan) düzenlemek,
• Tescilli kültür varlıklarının mail-i inhidam olmaları halinde can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli işlemleri yaparak durumu Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletmek,
• Maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleştiremeyecek durumda olan maliklere ilgili idarelerce yapılacak mali yardımlar ile ilgili düzenlemeleri gerçekleştirmek ve teknik eleman yardımında doğrudan görev almak ya da bu görevi üstlenenleri denetlemek,
• Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bunların korunma alanlarında Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları, Koruma Bölge Kurulu kararlarına aykırı ve ruhsatsız olarak yapılan inşaatlar ile koruma amaçlı imar planlarında, plana; sitlerde, sit şartlarına aykırı olarak inşa edilen yapılar hakkında imar mevzuatına göre gerekli işlemleri yapmak, uygulamayı durdurarak konuyu belgeleriyle Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletmek, yapı tatil tutanağı düzenlemek, aykırı ve izinsiz uygulamalarla ilgili yasal işlemleri yürütmek,
• Tarihi tescilli binalarla ilgili kurum, müdürlük, idare yazıları ile vatandaş müracaat ve şikâyetlerine cevap vermek,
• İlçemiz sokaklarında boş-metruk durumda bulunan tarihi yapılar ile ve kötü amaçlı kullanımlara açık boş parsellerin sokak can ve mal güvenliğini sağlamak için güvenlik tedbirlerini aldırmak,
• Tescil edilmesi gereği tespit edilen binalarla ilgili belgeleme ve raporlama yapmak, konuyu ilgili Koruma Kuruluna iletmek,
• Basit bakım onarım uygulamalarında gerekli durumlarda iskele belgesi düzenlemek,
• Koruma Bölge Kurulunca onaylı restorasyon projelerinin projeye uygunluğunu denetlemek.

KUDEB Onarım Ön İzin Belgesi İçin Gerekli Evraklar
1- Başvuru dilekçesi: (Başvuru sahibi veya noter tasdikli muvafakat belgesi ile yetki verilen Teknik Uygulama Sorumlusu tarafından yazılmalı ve planlanan iş mahal mahal ayrıntılı olarak fotoğraflarla belirtilmelidir)
2- Tescil/Grup Kararı: Yapının, Koruma Kurulunca II. grup tescilli kültür varlığı olarak tescilli olduğuna dair kararının beyanı ve tahrir kayıtları.
3- Tarihi binanın başvuru sırası mevcut durum fotoğrafları. (Mevcutsa eski fotoğrafları)
4- Tapu fotokopisi.
5- Yapının tüm maliklerinin noter tasdikli muvafakati.
6- Teknik Uygulama Sorumlusu beyanı/Oda Sicil Kaydı/Büro Tescil Belgesi.