Beşiktaş Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu

Beşiktaş Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu

Beşiktaş Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Eklenme Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba

20.05.2018 tarih ve 30426 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İstanbul İmar Yönetmeliği’nin 69. maddesine istinaden, Beşiktaş Belediye Meclisi’nin 07.09.2018 tarih ve 2018/54 sayılı kararı ile Beşiktaş Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu kurulmuştur.

04.02.2019 tarihli Beşiktaş Belediye Meclis Toplantısında, meclisimize sunulmuş olan Beşiktaş Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik metni, 08.02.2019 tarih ve 2019/9 sayılı meclis kararına istinaden kabul edilmiştir.

Yönetmelikte geçen ifadelerle bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi’nin yetki ve görev sınırları içerisinde tescilli yapılar dışında kalan yerler ile başkanlık oluru ile görüşülmesi talep edilen yerlerde estetiğe, tarihi ve doğal değerlere uygun ilke kararları geliştirmek; geliştirilen ilke kararları ve mevcut değerlere uygun mimari ve fiziksel çevrenin elde edilmesinin sağlanması amacıyla nitelikli mimarinin uygulanmasını ve estetik çözümlere ulaşmasını sağlamaktır.

Yönetmelik; 20.05.2018 tarih ve 30426 sayılı İstanbul İmar Yönetmeliği’nin 4. Maddesi ııı) hükmüne istinaden şehrin yöresel mimarisine ilişkin tespitlerin yapılması; meydan, yol, kaldırım, kent mobilyaları ve benzeri düzenlemelerdeki usullere ilişkin önerilerin getirilmesi; yapıların ve onaylı mimari projelerinin özgün fikir ifade edip etmediğine karar verilmesi; umumi binaların fonksiyonu ve özelliği gereği farklılık arz edip etmediğine karar verilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca bu yönetmelik; 3194 sayılı kanunun 1.maddesi, 8.madde j) bendi, 21. ve 40. maddeleri, 5393 sayılı kanunun 15. maddesinin b. bendi, ve İstanbul İmar Yönetmeliği’nin 4. maddesinin ııı) bendi, 23. maddesi (4) ve (11) bentleri, 27. maddesi, 30. maddesinin (9) bendi, 46. maddesi (1) bendi, 69. maddesi ile Beşiktaş Belediye Meclisi’nin 07.09.2018 tarih ve 2018/54 sayılı kararına dayanılarak düzenlenmiş olup, Beşiktaş Belediye Meclisince kabulünden sonra Beşiktaş Belediyesi internet sayfasında ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Beşiktaş Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu’nun oluşumu, görev ve yetkileri, çalışma şekli, görüşülecek olan konulara ilişkin sunulacak belgeler ve projeler İle ilgili genel esaslar konularında detaylı bilgi almak için yönetmelik metnimizin tamamı aşağıdaki linkte yer almaktadır.

Beşiktaş ilçesi sakinlerine saygıyla duyurulur…

Mimari Estetik Komisyonu Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Yeni Duyurular