Yapı Ruhsat ve Yapı Kullanım İzni Aşamalarında Peyzaj Projeleri

Yapı Ruhsat ve Yapı Kullanım İzni Aşamalarında Peyzaj Projeleri

Eklenme Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı

Beşiktaş ilçesi günümüz itibarıyla bütünüyle bir kentsel yerleşim alanı olup İstanbul’un yapılaşma yoğunluğu ve günlük nüfusu yüksek ilçelerinden biridir. İlçe genelinde özel bahçeye sahip çok sayıda konut ve toplu konut bulunmaktadır. Artan kentleşme nedeniyle de yaşam kalitesinin en önemli göstergesi olan kent içi yeşil alanlara gereksinim artmıştır.

Kent içi yeşil alanları; parklar, çocuk bahçeleri, oyun alanları, meydanlar ve rekreasyon alanları oluştururken, özel bahçeler de bu varlığın önemli bir parçasıdır. İlçede bulunan özel bahçelerin Beşiktaş ekosistemine etkin ve verimli katkı sağlayabilmeleri, yapı ruhsatı aşamasındaki proje tasdik işlemlerinde peyzaj projelerinin onaya tabi tutulması ile mümkün olacaktır. Böylece Beşiktaş ilçesine sürdürülebilir ve çevreye duyarlı yeşil alanlar kazandırılacaktır.

3 Temmuz 2017 tarihinde 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 57. Maddesi ve 20 Mayıs 2018 tarihinde 30426 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İstanbul İmar Yönetmeliği’nin 60. maddesinde peyzaj projesi “… açık ve yeşil alanlar için ekolojik, doğal ve kültürel verilere dayalı olmak üzere, peyzaj mimarlarınca hazırlanıp imzalanan, yerleşme ve yapının özelliğine göre ilgili idarece istenecek projeyi ifade eder.” şeklinde tanımlanmaktadır. Aynı maddede “Yapı sahibi veya vekilince 55 inci maddede sayılan belgelere göre ilgili kanun, plan, bu yönetmelik, Türk standartları, çevre şartları, fen, sanat ve sağlık kurallarına ve ilgili bütün mevzuat hükümlerine uygun olmak üzere bu maddede belirtilen projeler hazırlatılır.” denilmektedir.

Bahsi geçen kazanımlar ve yönetmelikler doğrultusunda belediyemizce yürütülen yapı ruhsat aşamasındaki proje tasdik işlemleri ile yapı kullanma izni aşamalarında; peyzaj alanı (peyzaj alanı = parsel alanı - bina taban alanı) 500 m² ve üzeri olan parsellerde, peyzaj projesi şartı aranacaktır. Peyzaj projelerinde uyulması gereken kriterlere göre hazırlanan projelerin, Park ve Bahçeler Müdürlüğünce onay ve kontrol işlemlerine tabi tutulması ayrıca bu işlemlerin sunulan ücret tarifesi doğrultusunda uygulanması konusu, belediye meclisimizin 08.02.2019 tarih ve 2019/13 sayılı meclis kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Peyzaj projelerinde uyulması gereken kriterler ve ücret tarifesi aşağıdaki linklerde yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur...

Peyzaj Projelerinde Uyulması Gereken Kriterler

Ücret Tarifesi

Yeni Duyurular