Strateji Geliştirme Birimi

Strateji Geliştirme Birimi 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporlarını hazırlamakla yükümlüdür. Birim ayrıca Kalite Yönetim Sistemleri çalışmalarını yönetir.

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

• Ulusal kalkınma strateji ve politikaları ile yıllık programlar çerçevesinde belediyenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
• Kurumsal stratejinin oluşturulması, değiştirilmesi ve uygulanmasına yönelik farklı ölçekte ve içerikte projeler hazırlamak veya hazırlatmak, bu projelerin yönetimi ve uygulaması için gerekli koordinasyonu sağlamak,
• Belediyenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek, sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
• Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
• Belediye hizmetlerinin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak,
• Belediyenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek, genel araştırmalar yapmak,
• Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,
• Belediye birimlerinin periyodik faaliyet raporlarının başkana sunulmasını sağlamak,
• Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak belediyenin faaliyet raporunu hazırlamak,
• Belediyenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama uygulamak sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporu hazırlamak,
• Kalite yönetim sisteminin kurulması, her türlü dokümantasyon ve süreçlerin takibinin yapılması, kalite yönetimi ile ilgili eğitimlerin verilmesi, denetim periyotlarında gerekli koordinasyonun sağlanması ile birimlerin kalite yönetim sistemi uygulamalarının denetimini yapmak,
• Diğer birimlerin yapacağı araştırmalara destek vermek ve koordinasyonu sağlamak.