Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

 

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, Harita Şefliği, Numarataj Şefliği, Emlak ve İstimlâk Şefliği, Plan ve Proje Şefliği ve Kalem Şefliğinden oluşmaktadır.


• Taşınmaz mallara ait sicil tutmak ve bu mallar için imar planına göre uygulama ve düzenlemeleri yapmak.
• Belediye mülkünün kiraya verilebilmesi için 2886 sayılı yasa ve belediye başkanlığının genelgeleri doğrultusunda şartname hazırlayarak belediye encümenine sunmak.
• Gelir getirici taşınmaz malların kiraya verilmesi, kontrol ve takibi, bakım ve düzenlenmesini kendi yetki ve çalışmaları dâhilinde sürdürmek.
• Belediye adına tescili ya da kamuya terk edilmiş parsellerin, işgal edilmelerini önlemek için gerekli hukuki muameleleri yaparak işgale son vermek ya da bu durumda olan parselleri, kiraya da ecrimisile bağlamak için gerekli yasal işlemleri yapmak.
• Yasal mevzuat, sistem ve prosedürlerdeki değişiklikleri takip etmek.
• Muhammen bedel tayin edilmiş ve şartnamesi hazırlanmış dosyanın 2886 sayılı yasa dâhilinde ihaleye çıkarılmasını sağlamak.
• Bütün işlemleri tamamlanan dosyanın bir adedi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde kalmak üzere dosyanın aslını başkanlıkla müstecir arasında mukavele yapılması için başkanlığa göndermek.
• Özellik arz eden toplu kiralamalarda başkanlığa durumu intikal ettirilerek görüşünü almak.
• Başkanlığın bütçe ve yatırım programı çerçevesinde mahalli müşterek hizmetlerde kullanılmak üzere kamulaştırma kanununda değişiklik yapılması hakkında 4650, 5177, 5999, 6306, 6427, 6459, 4487, 6495, 6552, 6639, 6645 sayılı kanunlar ve 2942 sayılı kamulaştırma kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda kamulaştırma yapmak.
• Maliye hazinesine kayıtlı olup 2981/3290 sayılı yasalara göre tapu tahsis belgeleri ve imar ıslah planları hazırlanan ve bu planlarda konut sahasında kalan taşınmazların devrini talep ederek sağlamak vb. gibi belediye yerlerinin, belediye encümeninden satış kararı aldırarak ve satış fiyatlarını tespit ettirerek hak sahiplerine satışını yapmak.
• İhalesi yapılan veya daha önce yapılmış olup kiraya bağlanan belediye mülkünün kira takip ve kira artışını yürütmek.
• Her ay sonunda yapılan kira tahakkuklarını gösterir cetvelleri hazırlamak.
• Hazırlanan cetveller üzerinde her ay muntazam kiraların tahsil edilmesi sağlamak.
• Kirasını ödemeyenler için icra takibi yapılmak üzere dosyayı Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne havale etmek.
• Kira artış işlemleri ile ilgili her mukavele döneminde kira artış nispetini kiracıya yasal yolla tebliğ etmek ve mukavele yenilemek.
• Kira artışını kiracının kabul etmemesi halinde dosyayı Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne göndermek.
• 4916 sayılı kanunla değişik 4706 sayılı kanunun 5. maddesine göre yapılan satışlar koordine etmek.
• Belediye başkanlığının hudutları içerisinde bulunan belediye mülkü özel taşınmazlar için ayrıca bir sicil dosyası hazırlamak ve muhafaza etmek.
• Gayrimenkule vaki işlemler hakkında yapılan işlemleri ayrı bir dosyada tutmak.
• Belediye mülkiyetinde bulunan kiralık yerlerin, kira kontratı ve şartnamesi hükümlerine uygun faaliyette bulunmalarını izlemek.
• Belediye başkanının direktif ve genelgeleri doğrultusunda belediye emlak ile arsalarının gelişi güzel fuzuli işgal edilmesini önlemek ve böyle bir işgal tespit edilmesi halinde işgalin kaldırılması için 775 ve 5393 sayılı yasa uyarınca yasal işlem yapmak.
• İlgili imar kanunları ve yönetmelikleri gereği bölge sınırları içerisinde yapılması gereken her türlü harita yapım, üretim ve planlama altyapı çalışmalarını, mahalle ve sokak isimleri ile kapı numaraları güncelleştirmelerini yapmak, haritalar, paftalar, planları arşivlemek ve muhafaza etmek.
• 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uygulamasını yapmak.
• Müdürlük bütçesini zamanında hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesini sağlamak.
• Stratejik plan ve performans programı hazırlayarak faaliyetleri plan ve programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek.
• Belediye başkanı veya bağlı bulunduğu başkan yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
• İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nü ilgilendiren yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak.