Eşitlik Birimi
Eşitlik Birimi, yaşadığımız kentte çeşitli sebeplerden ikincil plana itilmiş, ezilmiş ve dezavantajlı hale getirilmiş tüm toplumsal kesimlerin belediyenin hizmetlerinden, etkinliklerinden herkesle eşit bir biçimde faydalanması için gerekli tedbirlerin alınmasına ön ayak olan ve belediyenin insan hakları politikalarını oluşturan birimdir. Cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, dil, din, ırk, etnik köken, inanç ve inançsızlık ayrımı yapılmaksızın, kentte yaşayan tüm bireyleri kucaklayan bir yaşam kültürünün üretilmesine katkı sağlar. Yurttaşların ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının belediyenin karar alma süreçlerine dâhil edilmesi ve belediye hizmetlerine eşit erişimini mümkün kılmaya yönelik çalışmalar yürütür.
-Belediyemiz stratejik planının hak temelli çalışan yerel Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile birlikte toplumsal cinsiyet eşitliğinin dikkate alınarak hazırlanması konusunda girişimde bulunmak.

-Dezavantajlı gruplara yönelik veri toplama, hizmet üretme ve belediye politikalarını yurtdışı ve yurtiçindeki STK’larla işbirliği içinde hazırlamak.

-Kadın örgütleriyle ortak çalışmalar yürüterek “kadın dostu bir kentin” oluşturulmasına katkıda bulunmak.

-Belediyemiz personeli arasında cinsiyet eşitliği konusunda duyarlılığı ve farkındalığı arttırmak için eğitim çalışmaları planlamak ve yürütmek.

-İnsan hakları konularında yurttaşlara yönelik bilinç arttırıcı çalışmalar organize etmek.

-Ayrımcılık karşıtı belediyecilik anlayışını yurttaş düzeyinde görünür kılacak bilinçlendirme kampanyaları gerçekleştirmek.

-Ruhsal ve cinsel sağlık danışmanlığı verebilecek tıbbi tedbirleri organize etmek.

-Dezavantajlı gruplara yönelik hukuki danışmanlık hizmetini hayata geçirmek.

-Kamu ve sivil toplum işbirliğinin geliştirilmesine yarar sağlayacak çeşitli fonların ve hibelerin takibini yapmak ve bu fonlara başvurmak.