Üyelikler

Ulusal Üyelikler


Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye’deki bütün belediyeleri tek çatı altında toplamak amacıyla; belediyeciliğin gelişmesine katkı sağlayacak her türlü faaliyet ve girişimde bulunan, ulusal ve uluslararası düzeyde belediyeleri temsil etme yetkisine sahip ve bütün belediyelerin doğal üyesi olduğu tek mahalli idare birliği olma özelliğine sahiptir.


Marmara Belediyeler Birliği, Türkiye’de demokratik yerel yönetim hareketinin gelişmesi, belediyelerin yetki ve kaynaklarının artırılması, yerel yönetimlerde çevre bilincinin geliştirilmesi, belediyelerin ortak sorunlarına iş birliği içinde çözüm bulunması, büyükşehir belediyelerinin kurulması, belediyelerin uluslararası yerel yönetim kuruluşlarında temsili gibi konularda öncülük yapan, bölgesel ölçekte Türkiye’nin en eski ve kapsamlı bölgesel belediyeler birliğidir.


Tarihi Kentler Birliği, tarihi kent dokularının ve kentsel-kültürel mirasın korunması amacıyla üye belediyeler arasında iş birliği ve deneyim alışverişi sağlarken, belediyecilik, koruma, kültür, çevre, imar ve tarihi kent konularıyla ilgili bilgi, belge, mevzuat, kaynak ve eğitime dönük çalışmalar yapmaktadır.


Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği'nin kuruluş amacı üyesi olan belediyelerin kendi aralarında ve AB’li muhatapları ile siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel diyalog oluşturmaktır. Böylelikle belediyelerin hizmet kapasitelerini artırmaları ve Türkiye’nin AB’ye katılımına katkı yapılması hedeflenmektedir.


İstanbul Boğazı’nın tarihi ve doğal güzelliklerini muhafaza ederek gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği 2001 yılında kuruldu. Boğaz’a özgü tüm değerleri korumaya ve yaşatmaya çalışan birlik, Boğaz’ın mimari dokusu, imar durumu, Boğaz sularındaki canlı çeşitliliğinin korunması, turistik, kültürel, sportif faaliyetlerin düzenlenmesi, ulaşım imkanlarının koordinasyonu gibi konularda iş birliği yapılmasını öngörüyor.


Dünyadaki 6 Dünya Sağlık Örgütü Bölge Ofisinde yürütülen, Avrupa’da 31 ülkede 100’ün üzerinde kentte devam eden ve gelişen küresel “Sağlıklı Kentler” hareketinin; Türkiye’de gelişebilmesi, benimsenmesi, uygulanabilmesi için formal bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmuş ve bu gereklilikten hareketle bu konuya önem veren kentler bir araya gelerek “Sağlıklı Kentler Birliği”ni kurmuşlardır.

Uluslararası Üyelikler
1986 yılında kurulan EUROCITIES, Avrupa'nın başkent ve büyükşehirlerinden oluşan ve üye şehirlerin kültürel, ekonomik ve sosyal işbirliğini kuvvetlendirmeyi amaçlayan bir yerel yönetimler birliğidir. Beşiktaş Belediyesi, 2014 yılının Ekim ayından itibaren EUROCITIES üyesidir.
 

“Gökkuşağı Şehirleri Ağı” ortak yaşam alanlarındaki saygı, çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkelerini temel alıyor. Üyeleri LGBT vatandaşlarının yaşadıkları şehirlerde hiçbir ayrımcılığa veya şiddete maruz kalmayacakları sorumluluğunu benimsiyor.
 


Mayors for Peace (Barış için Belediye Başkanları) Örgütü, 1982 yılında kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana dünya kentleri ile yakın iş birliği vasıtasıyla inşa edilecek olan nükleer silahların kaldırılması ve dünya barışının temin edilmesi yönünde yoğun çaba sarf etmiş bir organizasyondur.
 

Yaşlı Dostu Şehir, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2006 yılında kabul edilen bir program olup, toplumlarda aktif ve sağlıklı yaşlanmayı sağlamayı amaçlayan uluslararası bir çabadır.
 


Avrupa Kapsayıcılık için İnovasyon Ağı, kapsayıcı emek piyasası yaratılmasına katkı sunma amacıyla kurulmuştur. 2014-2020 Sosyal Kapsayıcılık ve Sosyal Ekonomiye Yönelik Operasyonel Program kapsamında İspanya'daki Avrupa Sosyal Fonu tarafından finanse edilen uluslararası bir iş birliği projesidir. Avrupa’da daha kapsayıcı bir işgücü piyasası yaratılmasına araç olması niyetiyle sosyal kurumlar, şirketler, kamu idareleri vb. arasında sosyal inovasyonu teşvik etmek için küresel insani yardım kuruluşu Açlığa Karşı Eylem tarafından başlatılmıştır. Esas amacı iyi uygulamaların paylaşımı ve Avrupa programlarına katılımlar ile Avrupa’da istihdam ve girişimcilik projeleri geliştirilmesine yardımcı, yenilikçi bir sosyal kapsayıcı ekosistem oluşturmaktır.