Harita Şefliği

 
• Halihazır haritalarla kadastral paftaların irtibatlandırılmasını sağlamak.
• Aplikasyon ve harita tespit işlerini yapmak.
• İnşaat-istikamet rölevelesi düzenlemek.
• Kot – kesit rölevesi düzenlemek.
• Ağaç rölevesi düzenlemek.
• Kontur-gabari ve plankote çalışması yapmak.
• Kamulaştırma haritaları yapmak.
• Kadastral ve halihazır harita revizyonları yapmak.
• Hesabat haritaları tanzim etmek.
• Yol profilleri çıkarmak; yol genişliklerinin ölçümünü yapmak.
• Kırmızı kot geçirmek.
• İmar Kanununun 18. madde uygulamalarını yapmak ve sonuçlandırmak.
• Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği esasları çerçevesinde ve 3194 sayılı kanunun ilgili maddeleri uyarınca şahıs mülkiyetli taşınmazların yola terk, irtifak hakkı, sınır değişikliği, terkin, tevhit, ifraz ve ihdas işlemlerinde müdürlüğe iletilen değişiklik beyannamesinin büro ve arazi kontrollerini yaparak encümen teklif belgesi tanzim etmek ve encümene sunmak.
• İlgili kadastro müdürlüğünün tanzim ettiği röperli krokileri esas alarak bina tecavüzlerini tespit etmek.
• 5393 sayılı kanun uyarınca kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesi sonrasında; kentsel dönüşüm alanı içinde kalan taşınmazlar için malik tespitleri, revizyonları, arazi tespitleri ile ilgili çalışmaları kanun ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar doğrultusunda yapmak.
• Plan gereği yapılan parselasyon işlemlerinde itirazlara ilişkin mahkeme kararlarını inceleyip değerlendirerek raporlarını hazırlamak (bilirkişi raporları v.s), kanun çerçevesinde gerekli itirazları yapmak.
• Beşiktaş ilçesi sınırlarındaki tüm otoparkların vaziyet planlarını hazırlamak.
• Emlak bürosunun talepleri doğrultusunda binaların yola tecavüzlerinin belirlenmesine ilişkin ölçümleri yapmak.
• 2981/3290 Sayılı Gecekondu Kanunu gereği yapılan gecekondu ıslah planı-parselasyon uygulaması esnasında tespit edilen hataların revize edilmesi çalışmalarını yürütmek.
• Gerektiğinde İmar Kanununun 18. maddesini uygulamak ve daha önce yapılan şuyulandırmalardan çıkan sorunları çözümlemek ve ipotekleri kaldırmak.
• Gerektiğinde mahalle ve tüm Beşiktaş haritalarının yapılmasını (yaptırılmasını) sağlamak.
• Beşiktaş ilçesinin demografik yapısı ve müdürlük faaliyetlerine ilişkin haritaları talep halinde hazırlamak.
• 1/1000 ölçekli plan ile plan-tadilatlarının 3194 Sayılı Kanuna göre 1 ay askıda ilan ederek askıya asma ve indirme tutanakları tanzim etmek.
• İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Planlama Şefliğiyle ile plan yapımı ve istikamet tanzimi esnasında planların uygulanmasına yönelik görüş sormak.
• Müdürlükçe alınan encümen kararlarını gereği için Kadastro Müdürlüğü’ne ve Tapu Sicil Müdürlüğü' ne göndermek.
• 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun uyarınca yenileme alanı ilan edilen taşınmazlar için kanun ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar doğrultusunda çalışmalar yapmak.
• Belediye kadastral veri tabanını güncellemek.

 
KOT KESİT BELGESİNİN HAZIRLANMASI
İmar parselinde yapılacak binanın projeye altlık olmak üzere verilen vaziyet planına göre cephe aldığı yol ile yükseklik konumunu belirleyen belgedir.

İSTENİLEN EVRAKLAR
1-Dilekçe (örnek)
2-İmar durumu (Aslı)
3-Tapu (Aslı)
4-Çap (Aslı)
5-Vaziyet planı (Emsal imar verilen bölgelerde)

ÖRNEK DİLEKÇE

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
Beşiktaş ilçesi …………….Mahallesi ….pafta….ada….parsel sayılı yere ait kot kesit rölevesinin hazırlanarak verilmesini arz ederim.
İsim :
Adres :
Mail :
Muhatap No :


İSTİKAMET RÖLEVESİNİN HAZIRLANMASI
Kadastro parseli (çap) üzerine imar istikametinin işlenerek projeye altlık olmak üzere hazırlanan belgedir.

İSTENİLEN EVRAKLAR
1-Dilekçe (örnek)
2-İmar durumu (Aslı)
3-Tapu (Aslı)
4-Çap (Aslı)
5-Röperli kroki (Aslı)
6-Vaziyet planı (Emsal imar verilen bölgelerde)


ÖRNEK DİLEKÇE

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
Beşiktaş ilçesi …………….Mahallesi ….pafta….ada….parsel sayılı yere ait inşaat rölevesinin hazırlanarak verilmesini arz ederim.
İsim :
Adres :
Mail :
Muhatap No :


KONTUR GABARİ TESPİTİ
Kot kesit ve inşaat istikamet rölevesinde belirtilen yapılanma bilgilerine ek olarak parsel içindeki mevcut yapıların ölçülerek kesitinin çizildiği belgedir.

İSTENİLEN EVRAKLAR
1-Dilekçe veya resmi yazı (örnek)
2-İmar durumu (Aslı)
3-Tapu (Aslı)
4-Çap (Aslı)
5-Onaylı mimari proje (varsa)

ÖRNEK DİLEKÇE

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

Beşiktaş ilçesi …………….Mahallesi ….pafta….ada….parsel sayılı yere ait kontur gabari tespitinin hazırlanarak verilmesini arz ederim.

İsim :
Adres :
Mail :
Muhatap No :


FORMLAR VE DİLEKÇELER

İnşaat İstikamet Rölevesi Kot Kesit
   
Yol Projesi Numarataj
  

İLERİ>>