Emlak ve İstimlak Şefliği

 

• Belediyeye ait gayrimenkullerin sicillerini tutmak.
• Belediyenin hüküm ve tasarrufu altındaki alanların tespitlerini yapmak ve değerlendirmeye hazır tutmak.
• Satılan gayrimenkulleri sicilinden düşmek.
• Bölgesel ihtiyaçları dikkate alarak taşınmaz mal yönetim politikalarını uygulamaya aktaracak idari işlemleri yapmak.
• Belediyeye bağışlanan taşınmaz malların bağış ve şartlı bağışların usulüne uygun olarak kabullerini ve tapu kayıt işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
• İmar planları doğrultusunda imar uygulaması yapılan alanlarda yer alan ve mevzuat gereği belediye adına tescili gereken taşınmazlara ilişkin tapu tescil işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
• Belediye tarafından yapılan veya yaptırılan veya satın alınan binaları teslim almak. Belediye mülkiyetindeki taşınmazların ilgili belediye birimlerine kamu hizmeti sunma ihtiyaçları doğrultusunda tahsis edilmesi ve teslim edilmesini sağlamak.
• Tahsis, takas, devir, irtifak hakkı, üst hakkı, intifa hakkı kurulması konularında gerektiğinde ilgili mevzuat doğrultusunda, gerçek ve tüzel kişiler veya kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak protokol ve/veya idari sözleşmelerin hazırlanmasını sağlamak.
• Belediyenin taşınmaz mallarının, ilgili mevzuat ve amacı doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına bedeli karşılığı veya bedelsiz tahsis edilmesine, tahsis kararının kaldırılmasına, tahsis amacının değişimine veya süre uzatımına yönelik idari işlemleri yapmak.
• Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda, belediyenin taşınmaz mallarının satışına yönelik idari işlemleri mevzuata uygun olarak yapmak; tüm bilgi ve belgeleri ihale yapılmak üzere ilgili birime göndermek.
• Belediyenin özel malları veya üst hakkı belediyeye verilmiş olan donatı alanları üzerinde, bu üst hakkına dayanılarak ilgili mevzuat doğrultusunda yapılacak tesisler için irtifak hakkı–üst hakkı tesis etmek. Buna yönelik idari sözleşme ve şartnameleri düzenlemek, ihale işlemlerini yapmak üzere yetkili birime göndermek.
• Müdürlüğü ilgilendiren ve yargıya intikal edilen konular hakkında mahkeme ya da Hukuk İşleri Müdürlüğünce istenen bilgi ve belgeleri zamanında ve tam olarak hazırlayarak iletmek.
• Belediye mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmaz malların envanterini ve kayıtlarını tutmak. Yürütülen tüm iş ve işlemlere ait her türlü bilgi belge ve dokümanı arşivlemek.
• 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75 inci maddesi kapsamında belediyenin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların, gerçek ve tüzel kişilerce işgali belirlendiği takdirde fuzuli işgalden ecrimisil istemek ve bu konuyla ilgili işlemlerini başlatmak.
• Kiraya verilecek olan yerlerin oluşunun sağlanmasından sonra ilgili yasa gereği belediye encümeninden ihale kararını almak.
• İhale kararından sonra ihale şekline göre gerekli ihale ilanlarını yapmak.
• İlan süresi bitimini takiben ihale şekline göre gerekli yazışmaları yapmak ve ihalenin yapılması için dosyayı belediye encümenine göndermek.
• İhale yapıldıktan sonra ihale şartnamesi gereği kira sözleşmesini hazırlamak.
• İhalenin kiracıya tebligatını noter kanalıyla yapmak.
• Geçici teminatları kati teminata dönüştürmek ve farkını belediye veznesine yatırtmak.
• İhale şartnamesi, kira sözleşmesi ve kira kontratının belediye başkanı ve kiracı tarafından karşılıklı imzalanmasını temin etmek ve noter tasdikine sunmak.
• Kira bedelini şartnamelerde ve sözleşmede belirtilen şartlar doğrultusunda zamanında alınmasını sağlamak.
• Zamanında ödenmeyen kiralar için sözleşmede belirlenen şartlar doğrultusunda yapılması gereken yasal işlemleri yürütmek ve icra takibini sağlamak.
• Kiralananın kiraya veriliş amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığının takibini sağlamak.
• Amacı doğrultusunda kullanılmayan şartname ve sözleşme dışı kullanılan kiralananın kira akdinin iptali ve tahliyesi için ilgili müdürlük nezdinde girişimlerde bulunmak.
• Kontrat süresinin bitimine gelinmeden evvel yeni kira tespitini komisyona yaptırmak ve kira bedelini kontrat süresinin bitimine en az bir ay kala kiracıya noter kanalıyla tebliğ etmek.
• Uyuşmazlık halinde kira tespit ve tahliye davalarının açılması için gerekli onayları almak ve ilgili müdürlük nezdinde girişimlerde bulunmak
• Yeni kiraya veya ecrimisile bağlanacak yerler ile, İ.K’nun 3194/17 maddesine göre satışı yapılacak yerlerin değer tespitlerinin yapılması için değerlendirme komisyonuna değer tespitini yaptırmak.
• Belediyeye ait taşınmaz malların kiralanmasına yönelik idari işlemlerin yapılmasını sağlamak, kiralamalara ilişkin sözleşme ve şartnameleri düzenlemek.
• Kira süresi biten belediye taşınmazlarını idari sözleşme kurallarına uygun ve eksiksiz olarak teslim almak, tahliyesini sağlamak ve aksi durumda tam teslim amacıyla gereken idari işlemlerin yapılması için gereğini yapmak.
• Belediye görev ve hizmet alanına giren konularda gerektiğinde ve ilgili mevzuat doğrultusunda gerçek ve tüzel kişiler veya kamu kurumları ile yapılacak kiralama ile ilgili protokol ve idari sözleşmelerin düzenlenmesini sağlamak. Belediye hizmetlerinin sunulması için gerekli olan bina kiralamalarına yönelik araştırmaları yapmak belediye birimlerinden gelen teklifleri incelemek ve bu konuya ilişkin idari iş ve işlemleri yapmak.
• Belediye meclisine ve encümenine kiralama ile ilgili sunulacak evrakın süresi içerisinde ilgili birime havalesini yapmak.
• 3194 sayılı İmar Kanununun 15, 16 ve 17 inci maddeleri gereği oluşan ve tevhit şartı olan gayrimenkullerin satışını yapmak, ifraz, tevhit ve terkin, işlemlerine esas teşkil edecek olan encümen kararlarını aldırmak, kamu yararına terk işlemlerini yapmak, mülkiyeti belediyemize ait olan her türlü gayrimenkulün satış işlemlerini yürütmek ve belediyelere yetki veren kanunlar ile belediyelere çeşitli görevler yükleyen diğer kanunlar uyarınca özel mülkiyette bulunan gayrimenkullerin kamu yararı amacıyla devlet veya bir kamu tüzel kişiliğinin mülkiyetine geçmesini sağlayan kanuni çalışmalar ile gayrimenkul sicil ve kayıt işlemlerini tutmak.
• Belediyenin kendi malı olan veya imar planlarının uygulanması sonucu kamulaştırmadan arta kalan parçaları satmak.
• Müstakil inşaata elverişli olup belediyeler ile hisseli olan imar parsellerindeki hisselerin parselin diğer hissedarına satmak.
• Belediyenin yetki ve sorumluluk kapsamında yürüteceği kamu hizmetleri için gerekli olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazları ilgili yasal mevzuat çerçevesinde satın almak.
• Kamulaştırılması uygun görülen imar planı bulunmayan alanlarda olan taşınmazların, kamulaştırma kararı alınmasına yönelik işlemlerin ve imar planı bulunan alanlarda kamulaştırmaya başlama kararı alınmasına yönelik işlemlerin yapılmasını sağlamak.
• Tapu Sicil Müdürlüğü'nde belediye adına tescil işlemi tamamlanan taşınmaz maliklerine kamulaştırma bedelinin ödenmesine ilişkin işlemlerini yapmak.
• Kamulaştırma işlemleri tamamlanıp bedeli ödenen ve yıkılması gereken binaların gerekli belediye birimleri ve kurumlar ile birlikte hareket etmek suretiyle yıkım işlemini sağlamak.
• Kıymet takdir komisyonu ve uzlaşma komisyonları kurulması çalışmaları, rapor yazımı ve parsel sahiplerinin pazarlığa çağırılması gibi konularda gereken işlemleri yürütmek.
• Belediyenin satın alacağı, kamulaştıracağı ve irtifak hakkı kuracağı taşınmazların tapu sicil-kayıt araştırmalarını yapmak. Taşınmazlar üzerindeki şerh, rehin, ipotek, haciz, irtifak ve intifa hakları ile beyanlar hanesinde kayıtlı bilgileri edinmek. Belediyeye ait taşınmazların tapu sicillerinde değişiklik işlemlerini yapmak. Belediyenin kamulaştıracağı veya irtifak hakkı tesis edeceği taşınmazlar üzerine kamulaştırma şerhi koymak.
• Kamulaştırma sonucu belediye adına Tapu Sicil Müdürlüğü'nde tescili gereken taşınmazların teslim alınmasına yönelik işlemleri yapmak; Tapu Sicil Müdürlüğü'nde devir işlemlerini tamamlayarak tapu belgelerini almak.
• Kamulaştırma, takas, devir, irtifak hakkı, üst hakkı, intifa hakkı kurulması konularında gerektiğinde ilgili mevzuat doğrultusunda gerçek ve tüzel kişiler veya kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak protokol ve/veya idari sözleşmelerin hazırlanmasını sağlamak.
• Belediyenin ihtiyacı olan taşınmazların takas yolu ile elde edilmesi; belediye hizmetlerinde ihtiyaç duyulup da mülkiyeti belediyeye ait olmayan taşınmazların kıymet takdiri yapılarak belediyemize alınması, bu taşınmazlara karşılık olarak para yerine yine taşınmazın değerine eş değer belediyenin başka bir taşınmazının verilmesi, eğer taşınmazlar arasında bedel farkı doğarsa bu bedelin tahsil edilmesi veya ödenmesi ile tapu tesciline ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
• 4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında tapuları vermek için gerekli işlemleri başlatmak ve yürütmek.
• İmar affı yasası kapsamında 10/c uygulaması yapılan yerlere ait tapu senetlerini hak sahiplerine dağıtmak ve Tapu Tahsis Belgesi bulunan hak sahiplerine tapu tahsislerinin yapılmasını sağlamak.
• Mülkiyeti vakıflara ait olup 31.12.2000 tarihi itibarı ile üzerinde yapılaşma bulunan ve trampa sonucu hazine adına tescil edilen taşınmazların belediyeye devri ve işgalcilerine satışı işlemleri 4706 sayılı kanun ve yayınlanan Milli Emlak Genel Tebliğleri belirtildiği şekilde yapılması sağlamak.
• Zemin tespit raporları tanzim edilerek satışı talep edilen taşınmazlara ilişkin güncel bilgileri oluşturmak.
• Halihazır pafta kayıtlarından binaların durum tespitlerini yapmak.
• Yapının 31.12.2000 önce yapılıp yapılmadığı mevcut kayıtlardan araştırımak ve yapılan tespitlerin arşivlenmesini sağlamak.
• Devir kapsamında satışı talep edilen taşınmazların üzerindeki binaların fotoğrafları çekilerek zemin tespiti çalışmalarını desteklemek.
• İlgili tapu sicil müdürlüğünden belediyemizce satılacak taşınmaza ilişkin tüm takyidat bilgilerini sormak.