Afet Araştırma-Geliştirme İşleri

 
Deprem öncesi ve sonrası afet araştırma, eğitim ve koordinasyon çalışmalarını yürütür. 
 
 
Araştırma Geliştirme ve Planlama Birimi, ilçe sınırlarında düşünce bazında fikirler üreterek, projeler geliştirmek, üretilen projelerin hayata geçirilebilmesi için gerekli ön fizibilite raporlarını hazırlamak, arz-talep dengelerini belirlemek gibi çalışmalar yapmayı amaçlar. Belediyemiz içinden veya dışından gerekli kişi ve kurumlardan yararlanarak toplanacak bilgi ve belgeleri değerlendirmek, yeni projeler olarak detaylandırmak, istatistik verileri toplamak, gerekirse anket düzenlemek yolu ile öncelik durumlarını belirlemek görevlerini yürütür. Bu fikir ve projeleri bir dosya haline getirerek yeni bütçe ve yatırım planlamaları için başkanlık makamının bilgilerine sunar.

Afet Araştırma Geliştirme olarak yapılması tasarlanan başlıklar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• İlçe sınırları içerisinde mevcut yapılar ile yeni yapılacak yapılara yönelik beton, zemin ve demir donatılarına yönelik inceleme ve tetkiklerin yapılabilmesi amacı ile laboratuvar kurmak.

• İlçemizdeki eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerimizin deprem bilinçlerini artırabilmek amacı ile teorik ve görsel olarak eğitim vermek, deprem konusunda bilinçli bir neslin yaratılmasına katkıda bulunmak.

• Büyükşehir ve diğer altyapı kurumları ile yeni yatırımlar için koordinasyon sağlamak, yatırımcı kuruluşların ilçemizde yapacakları yatırımlarda koordinasyon sağlayarak daha sağlıklı ve koordineli yatırım yapılmasına katkıda bulunmak.

• Olası doğal afetlere karşı mal ve can güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirleri almak.

• Afet halinde arama, tarama ve kurtarma çalışmalarını yürütmek; bunun için ekipler kurmak, kurdurmak, eğitimlerini sağlanmak ve araç gereç teminini sağlamak.

• Barınma gereksinmelerinin karşılanması için kapalı ve açık alanların oluşturulmasına yönelik çalışmaları yapmak.

• İletişim sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak.

• Ulaşım konusunda yetkili birim ve kuruluşlarla bağlantılı çalışmak, yasaların belediyelere yüklediği görevler yanında deprem veya diğer afet hallerinde ulaşımın hızlı ve sağlıklı yapılmasının sağlanması yönünde ilgili birimlerle koordine sağlamak.

• Büyükşehir Belediyesi Kurum ve Kuruluşları ve diğer yatırımcı kuruluşlar ile altyapı, üstyapı, deprem, afet gibi konularla ilgili olarak ortak çalışmalar yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak ve koordinasyonu sağlamak.

• İlçe sınırları içinde altyapı, üstyapı konularında fikirler ve bu fikirlere yönelik projeler üretmek. Üretilen projelerle ilgili ön çalışmalar yapmak, olabilirlik durumlarını belirleyerek tüm bu çalışmaları başkanlık makamına sunmak.

• İlçe sınırları içerisinde tüm jeolojik ve jeomorfolojik haritaların makro düzeyde yapılmasını sağlamak. Mikro düzeyde zemin etütleri yapmak veya yapılan etütleri incelemek.

• Zemin ve deprem incelemelerine ilişkin standartların oluşturulması yönünde çalışmalar yapmak, bu konuda diğer birim ve kuruluşlarla iletişim sağlamak.

• Kent alanlarını tarayarak mevcut yapıların depreme karşı durumlarını belirlemek, durumlarına göre koruma ve güçlendirme için katkı sağlamak.

• Afet Yönetim Merkezini teknik donanımı ile her türlü afete karşı hazır bulundurulmasını sağlamak.