Trafik


Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelikleri ile belediyelere verilen görevler, kurdukları trafik hizmet birimleri aracılığı ile yürütülür. Bu birimler, belediyelerin iş kapasitesine göre "Belediye Trafik Şube Müdürlüğü" "Belediye Trafik Şefliği" veya "Belediye Trafik Memurluğu" olarak adlandırılır. Bu birimlerde görevlendirilecek İdari ve Teknik Personel sayısı iş kapasitesine göre belediye başkanlarınca belirlenir.
Vatandaştan gelen trafikle ilgili sorunları değerlendirmek, gerekli yerlere bildirmek ve gereğinin yapılmasını sağlamak.

Kaldırım üzerine park eden araçları trafik ekipleri ile koordineli olarak kaldırmak, ceza uygulatmak.

01 /01/ 2005 tarihinde yürürlüğe giren ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında trafikle ilgili Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilen görevler dışındaki hizmetleri sunmak. Büyükşehir Belediyesi ile koordineli görev yapmak, komisyonlarda bulunmak, planlama ve öneriler sunmak.

Belediye Trafik Hizmet Birimlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Vatandaştan gelen trafikle ilgili sorunları gerekli yerlere bildirmek ve gereğinin yapılmasını sağlamak.
 
Belediye birimlerimizin çalışmalarında trafik düzeni ve güvenliği için gereken tedbirleri almak veya aldırmak.

Karayolu yapısı üzerinde kenarında yapılan çalışmalarda Karayolları Trafik Kanunu 16. maddesi ve bu maddeye göre çıkarılan yönetmelik hükümleri uyarınca trafik düzen ve güvenliği için gereken tedbirleri almak.

Çocuk Trafik Eğitim Parklarının planlanması ve yapımı ile ilgili Büyükşehir Belediyesine öneri ve etüt çalışması sunmak.

Taşıt yollarında yayaların ve araçların hareketlerini zorlaştıran ve trafiği tehlikeye düşüren her türlü engeli ortadan kaldırmak.

Yaya yollarında yayaların hareketlerini zorlaştıran, bu yollara park eden motorlu - motorsuz araçları trafik ekipleri ile koordine kurarak kaldırtmak.

Trafik için tehlike teşkil eden ancak kaldırılması mümkün olmayan engellere gece ve gündüz görülebilecek şekilde önlem almak.

Yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının vuku bulduğu yerlerde yetkililerce teklif edilen tedbirleri almak ve ilgili birimlere aldırtmak.

Vatandaşın trafikle ilgili konularda bilgilendirilmesini sağlamak.

Vatandaşın şikayetlerinin doğru yerlere bildirmelerinin sağlanması. (Örnek: Trafik Polisi, Karayollarının kapsamına giren konular hakkında bilgilendirilmeleri)

 İlçe genelinde trafik düzenlenmesiyle ilgili planlama çalışmaları yaparak Büyükşehir Belediyesine öneride bulunmak.

Trafik işaret levhalarının bakım ve onarımının yapılması, yaptırılması; yıpranmış yol çizgilerinin, bozuk sinyalizasyonların tespit edilerek onarılması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na talepte bulunmak.

İlçemiz sınırlarında trafik işaretlerinin konulması veya kaldırılması için UKOME kararı alınması hususunda talepte bulunmak.

Belediyeler bu hizmetlerini İl ve Büyükşehir, UKOME, UTK komisyonlarınca alınan kararlar doğrultusunda, Mahalli Trafik Zabıtası ile iş birliği içinde yürütürler.

"Belediye Trafik Müdürlükleri, görev olarak verilen hizmetlerin denetimi dışında trafiği denetleyemez ve hiçbir halde trafik suç ve ceza tutanağı düzenleyemezler".

Personel

Teknik Kadro

Zabıta Kadrosu

Bakım ve Onarım Takip Elemanları

Trafik İşaretleri ve Sinyalizasyon

Büro

Trafik Düzeninde Organizasyon ve Geliştirme

Yatay ve Dikey İşaretleme

Teknik ve İdari İşler

Evrak Takip

UKOME-ITK -UTK'ya Öneride Bulunma Alınmış kararların uygulanması

Mevcut İşlerin Bakım Onarımı

Zemin Çalışması

Müracaat Neticelendirme Birimler arası koordine

Yer ve Zemin değerlendirme

 

Trafik Düzenleme Etüdü

Müdürlükler arası koordinasyon

Trafik Hizmetleri araştırma geliştirme

Araç Gereç Temin ve İşlerliğini Sağlama