İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

Temel Görevi ve Çalışma Faaliyetleri

Bölgemizi çağdaş insanların yaşam alanı yapmak; ekonomik ve sosyal yaşamın odaklaştığı alanlar ve mekanlar geliştirmek, eski eser ve yapıların ihya edilmesini sağlamak müdürlüğümüzün görevidir.

• İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5393 sayılı kanunlara göre Beşiktaş ilçesinin tatbikat imar planlarını yapıp uygulayan Mer’i İmar Mevzuatına göre hizmet veren bir kuruluştur.

• Belediyemiz sınırları dahilinde Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün yetki ve sorumluluk alanındaki 2960 sayılı Boğaziçi kapsamında kalan öngörünüm alanı dışındaki etkilenme ve geri görünüm alanları ile 3194 sayılı İmar Kanunu Uygulama alanı olan Beşiktaş Ortaköy bölgesinde İmar faaliyetlerini sürdürür. Yasaların vermiş olduğu yetki ve kapsamında vatandaşa hızlı ve sağlıklı hizmet vermekle yükümlüdür.

• 3194 sayılı İmar Kanunu, 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve bu kanunlara göre yayınlanmış yönetmelikler doğrultusunda görevini sürdürür.

• Şehircilik bürosu sorumluluğunda ilçe sınırlarında 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını ve tadillerini hazırlar. İmar durumu tanzim eder.

• Proje Tasdik Birimi, belediyemize sunulan yapılara ait projelerin Mer’i Mevzuatı açısından incelenerek proje onayını yapar. Bu bölümde tesisat, statik, zemin projeleri de onaylanarak ruhsat verilmek üzere yapı denetim birimine gönderir.

Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Müdürlüğümüz başkana ve başkan yardımcısına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürür. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi, mülkiye baş müfettişleri, sayıştay denetçileri, teftiş heyeti ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlükleri tarafından yapılır.

Şehircilik-Proje Tasdik Bürosu
Şehircilik Bürosu sorumluluğunda imar durumu tanzim eder; ruhsat almak üzere belediyemize sunulan projeleri Mer’i İmar Mevzuatı açısından inceleyerek proje onayını yapar ve ruhsat verilmek üzere yapı denetim bürosuna gönderir.

Yapı Denetim ve İskan Bürosu
Yapı Denetim Bürosu sorumluluğunda; belediyemiz sınırları dahilinde yapılmakta olan inşaatların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılması konusunda sürekli olarak bölge denetimleri yaparak proje hilafı yapılanların anında müdahale etmek suretiyle uygun hale gelmesini sağlar. Vatandaş şikayet dilekçelerinin konusuna göre değerlendirilmesi, gerektiğinde yerinde inceleme yapılması sonucunda bilgi verilmesi ile ilgili çok sayıda işlem yapılır. Mevcut binalarda basit onarım, dahili tadilat ve ilave inşaat faaliyetlerini takip ederek gerekli müdahaleyi yapar. İskan müracaatlarını, onaylı projesine göre mahallinde kontrol ederek sonuçlandırır.

Organizasyon Yapısı

Fiziksel Yapı

İmar ve şehircilik Müdürlüğü, belediye hizmet binası içindedir. İkinci kattaki müdür ofisi ile üç adet de sorumlu ofisi bulunmaktadır. Şehircilik, Proje Tasdik, Yapı Denetimi ve İmar Kalemi birimlerinden oluşur.

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Belediye Kent Bilgi Sistemi, renkli renksiz yazıcılar, faks makineları kullanılmaktadır.

Amaç ve Hedefler
Yasalar kapsamında vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek için eski yıllardan beri süregelen bürokrasi işlemlerinin azaltılması.

Temel Politikalar ve Öncelikler
İlçemize ait imar planlarının yürürlüğe girerek uygulamaya geçilmesi, sit alanında kalan bölgelerimizin koruma amaçlı imar planlarının yapılarak uygulamaya geçilmesi ve mail-i inhidam durumundaki ahşap yapıların yasalar çerçevesinde tehlikeli durumlarının ortadan kaldırılarak çalışmalarının tamamlanmasıyla müdürlüğümüzün hizmete yönelik çalışmaları artarak daha verimli hale gelecektir.