Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

İlçe hudutları dahilinde 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna ve 2005/9207 sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre işletmelere İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının verilmesi ile Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği ve Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğine göre montajı yapılan asansörler için Asansör Tescil Belgesi düzenlenmesi ve A Tipi Muayane Kuruluşuna yetki verilerek asansörlerin periyodik muayenesinin yaptırılması işlerini yapar.

İş birliği yapılan kurumlar arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Beşiktaş Kaymakamlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu yer alır.
 
 
İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmesi, iş yeri sınıf tayini, alınacak harç ve ücretlerin tahakkukunun sağlanması ve Asansör Tescil Belgesi düzenlenmesi müdürlüğün çalışma faaliyetleri arasındadır.


ŞİRKETLER İÇİN İSTENEN BELGELER

• Dilekçe
• 1 Adet Tapu Fotokopisi
• Kira Kontratı
• Güncel Tarihli Vergi Levhası
• Ticaret Odası Faaliyet Belgesi (Faaliyet Gösterilen Yer için)
• Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi (Faaliyet Gösterilen Yer için)
• İmza Sirküleri
• Vekaletname (İmza Yetkilisi Dışında İşlem Yapacaklar için)
• Çevre Temizlik Vergisi Makbuz Fotokopisi veya Borcu Olmadığına Dair Belge
• Yangın Söndürme Cihazı Alım veya Dolum Fatura Fotokopisi

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri için Çalışanların;
• Nüfus Cüzdanı Sureti
• Adli Sicil (Sabıka) Kaydı
• Mesul Müdürlük Sözleşmesi
• Bulaşıcı Hastalığı Olmadığına Dair Resmi Sağlık Kurumlarından Alınacak Sağlık Raporu
• Yerleşim Belgesi

Not: İlgili mevzuata göre farklı evraklar istenilebilir.

ŞAHISLAR İÇİN İSTENEN BELGELER
• Dilekçe
• 1 Adet Tapu Fotokopisi
• Kira Kontratı
• Güncel Tarihli Vergi Levhası
• Esnaf Sicil Tasdiknamesi (Faaliyet Gösterilen Yer için)
• Faaliyet Belgesi (Faaliyet Gösterilen Yer için)
• 2 Adet Fotoğraf
• Vekaletname (İmza Yetkilisi Dışında İşlem Yapacaklar için)
• Çevre Temizlik Vergisi Makbuz Fotokopisi veya Borcu Olmadığına Dair Belge
• Yangın Söndürme Cihazı Alım veya Dolum Fatura Fotokopisi

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri için Çalışanların;
• Nüfus Cüzdanı Sureti
• Adli Sicil (Sabıka) Kaydı
• Mesul Müdürlük Sözleşmesi
• Bulaşıcı Hastalığı Olmadığına Dair Resmi Sağlık Kurumlarından Alınacak Sağlık Raporu
• Yerleşim Belgesi

Not: İlgili mevzuata göre farklı evraklar istenilebilir.

MESUL MÜDÜRLÜK İÇİN İSTENEN BELGELER
• Ruhsat Fotokopisi
• Mesul Müdür Tayin Belgesi (Şirket ise karar defteri noter tasdikli - Şahıs ise noterden tayin edilecek)
• Mesul Müdür Sözleşmesi (Noterden)
• Savcılık Raporu (Sabıka Kaydı)
• Sağlık Raporu (Hükümet Tabipliğinden)
• 2 Adet Fotoğraf
• Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Belgesi
• Nüfus Cüzdanı Sureti
• Güncel Vergi Levhası Fotokopisi

ASANSÖR TESCİL BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER 
• Sanayi Sicil Belgesi
• Onaylanmış Kuruluşça Düzenlenen Uygunluk Belgesi veya Raporu
• AB Uygunluk Beyanı
• Garanti Belgesi
• AB uygunluk beyanı ve garanti belgesini imzalayan yetkiliye ait imza sirküleri
• TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi
• Montaj işçiliği bedeli de dâhil olmak üzere her bir birim asansör bedelini içerecek şekilde asansör yaptırıcısına kesilen fatura (beyan yükü, beyan hızı, durak sayısı ve tahrik türü anlaşılır olacak şekilde belirtilir)
• Tescil Öncesi İlk Periyodik Kontrol Raporu

Not: Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arz edilen her asansör ilgili idareye tescil ettirilir. Tescil başvurusu, asansörün piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla altmış gün içerisinde söz konusu asansörü piyasaya arz eden asansör monte eden tarafından yapılır.
  
İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA İÇİN GEREKLİ OLAN FORMLAR VE DİLEKÇELER

Başvuru Dilekçesi  Dosyayı İndirmek için Tıklayınız.
 
Sıhhi İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu  Dosyayı İndirmek için Tıklayınız.
Gayri Sıhhi İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu  Dosyayı İndirmek için Tıklayınız.