Teftiş Kurulu Müdürlüğü

 
Başkanlık makamı, Cumhuriyet Başsavcılığı ve kaymakamlık makamından gelen inceleme ve soruşturma dosyalarını sonuçlandırır.
 

Belediye daireleri, belediyeye bağlı özel ve katma bütçe ile idare edilen idare, müessese ve kuruluşların her türlü işlemlerini teftiş ve inceleme ve gerektiğinde bu bütçelerden maaş, ücret, aidat veya her ne ad altında olursa olsun para alan ve belediye bünyesi içinde belediye başkanı adına görev yapan tüm amir, memur ve hizmetliler hakkında olmak üzere soruşturma yapma görevi ile ayrıca, lüzumu halinde, müdürlüğün teklifi belediye başkanın onayı ile belediye sınırları içinde iktisadi, beledi, turistik ve benzeri mevzularda belediyeye selahiyet tevdi edilen hususi kanun, nizanname, talimatname, kararname, belediye nizamnamesi ve talimatnamesi, belediye meclisi ve encümen kararları, belediyeye riyaset onayı, T.C.K.'nın belediye mevzuatı ile ilgili hususları (363 ncü Mad. v.s. gibi) tatbik ile yeni çıkacak İktisadi mevzularda belediye’ye verilen selahiyetlerin tatbiki, bu mevzulardaki aksaklıkların giderilmesi için lazım gelen raporların tanzimi ile birlikte iktisadi mevzularda alınması lazım gelen beledi karar ve tedbirler hakkında riyasete arz edilmek üzere raporlar tanzim etmekle yükümlüdür. Teftiş Kurulu Müdürlüğü doğrudan doğruya, belediye başkanlığına bağlı olup müfettişler, teftiş, inceleme ve soruşturma görevlerini belediye başkanı adına yapar.